Engineering Transactions, 32, 4, pp. 489-497, 1984

Model Matematyczny Mechanicznych Hipotez Pełzania

E. Mieleszko
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

Dla jednoosiowego stanu naprężenia zaproponowano uogólnienie hipotez pełzania w postaci [wzór] gdzie stosując s = t albo r - w zależności od wpływu historii obciążenia na proces pełzania. Stosując operator potęgowy […] w proponowanej hipotezie można opisać pełzanie różnych materiałów. Równania pełzania klasycznych hipotez są szczególnymi przykładania uogólnionego równania lub jego przybliżeniami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Ю. Н. Рлвотнов, Ползучесть элемеитов конструкции, изд. ,,Наука", Москва 1966.

R. K. PENNY, D. L. MARRIOTT, Desing for creep, Mc Graw-Hill, London 1971.

A. JAKOWLUK, E. MIELESZKO, Descriptive method for creep of alloys by non-stationary loading on the example of creep in the aluminium alloy, Bull. Polon. Sci., Serie Sci. tech, 24, 1977.

E. MIELESZKO, Dobór optymalnej metody opisu pełzania, relaksacji I pełzania przy niestacjonarnych obciążeniach niektórych tworzyw, Praca doktorska, Białystok 1977.

Н. Н. Мллинин, Прикладная теория пластuЧности и ползучести, ,,Машипност­ роение", Москва 1975