Engineering Transactions, 32, 4, pp. 481-487, 1984

Równania Pełzania dla Niestacjonarnych Obciążeń na Przykładzie Pełzania Preszpanu Transformatorowego

M. Czech
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

E. Mieleszko
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

Na przykładzie pełzania preszpanu w jednoosiowym stanie naprężenia zbudowano ogólne równanie konstytutywne, opisujące pełzanie przy stacjonarnych i niestacjonarnych obciążeniach. Zastosowano oryginalną metodę budowy równań pełzania, opartą na uogólnieniu hipotez pełzania, podaną przez E. MIELESZKĘ [4]. Tak zbudowane równanie konstytutywne dla peł­zania preszpanu w oleju transformatorowym o charakterystyce nieliniowo lepkosprężystej zostało zweryfikowane dla prób przy niestacjonarnych obciążeniach. Wynik weryfikacji potwierdził poprawność metod.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. JAKOWLUK, E. MIELESZKO, A generalization of the description of creep phenomena of linearly viscoelastic bodies for non-linearly viscoelastic bodies with non-stationary loading, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci techn., 24, 221 [355], 1976.

A. JAKOWLUK, E. MIELESZKO, Descriptive method for creep of alloys by non-stationary loading on the example of creep in the aluminium alloy, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. techn., 25, 161 [307], 1977.

E. MIELESZKO, Dobór optymalnej metody opisu pełzania, relaksacji i pełzania przy niestacjonarnych obciążeniach niektórych tworzyw, Praca doktorska, Politechn. Białostocka, Białystok, 1977.

E. MIELESZKO, Matematyczny model mechaniczny hipotez pełzania, Rozpr. Jużyn. 32, 4, 1984.

M. CZECH, Badania mechanicznych własności reologicznych papieru i preszpanu transformatorowego, Praca doktorska, Wyższa Szkoła Inżynierska, Białystok, 1973.

A. JAKOWLUK, E. MIELESZKO, A generalization of the description of creep and relaxation phenomena of lineary viscoelastic bodies on non-lineary viscoelastic bodies, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. techn., 24, 213 [347], 1976.

A. JAKOWLUK, J. KOŁYBKO, Pełzanie preszpanu transformatorowego zanurzonego w oleju przy niestacjonarnych obciążeniach, V Sympozjon poświęcony reologii, PTMTS, Wrocław 1972.

M. CZECH, J. KOŁYBKO, Badania niektórych własności fizyko-mechanicznych preszpanu transformatorowego, Zesz. Nauk. Politechn. Białostocka, Nauki Techn., No 6, 1975.

Ю. Н. Рлвотнов, Ползучесть элементов конструкции, Изд. Наука, Москва 1966.