Engineering Transactions, 36, 1, pp. 15-27, 1988

Badania Losowej Krzywej Równowagi Granicznej Osiowo Ściskanych Blach Fałdowych

A. Biegus
Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa, Wrocław
Poland

W pracy zamieszczono wyniki badań własności krzywej równowagi granicznej osiowo ściskanych blach fałdowych. Badania przeprowadzono na 10 modelach, wykonanych w skali naturalnej, z blach typu T 55 x 188, o grubości 0,75 i 1,00 mm. Wykonano badania materiałowych cech wytrzymałościowych i geometrycznych badanych blach. Na drodze eksperymentalnej zidentyfikowano krzywą równowagi granicznej ściskanych osiowo blach fałdowych, której przypisano model nieliniowo-sprężysto-kruchy. Zaproponowano sposób oszacowania parametrów losowej nośności granicznej na podstawie procesu stochastycznego obciążeń. Dokonano analiz wyników badań na podstawie których sformułowano szereg wniosków. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z oszacowaniem teoretycznym, według stosowanych metod obliczeniowych.

Full Text: PDF

References

A. BIEGUS, Nośność graniczna ściskanych blach fałdowych, Prace Nauk. Inst. Budown. Polit. Wrocławskiej, Seria: Monografie, 38/18, Wrocław 1983.

J. BRÓDKA, R. GARNCAREK, K. MIŁASZEWSKI, Tymczasowe wytyczne projektowania konstrukcji stalowych ze współpracującym pokryciem z blachy fałdowej, Prace Centralnego Ośrodka „Konstrukcje Metalowe", Warszawa 1979.

J. BRÓDKA, R. GARNCAREK, Wytyczne obliczeń i projektowania konstrukcji stalowych z kształtowników giętych, COBPKM „Mostostal", Warszawa 1980.

P. MAREK, I. STUBNICKA, Netradicni navrt ocelove stesni konstuce, Pozemni Stavby, 12/71, 375-378, 1971.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland