Engineering Transactions, 20, 4, pp. 629–646, 1972

Wpływ Nieliniowych Charakterystyk Zawieszenia Samochodu na Komfort Jazdy

Z. Piskorz
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

In the paper is analyzed the influence of the car suspension characteristics on the dispersion of displacements, velocities and accelerations. Knowledge of these factors is necessary in formulating. the criteria of the ride comfort and optimum selection of the suspension parameters. The kinematic forcing of the system investigated is produced by the roughness of the road surface characterized by a correlation function. Applying the correlation theory of stochastic processes the corresponding dispersions for a system with two degrees of freedom are obtained, and in the case of uncoupled vibration - for a system with a single degree of freedom. The graphs of ratios of the corresponding. dispersion of linear and nonlinear systems are finally given.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. MINCHEJMER, Teoria ruchu samochodów, PWN, Warszawa 1960.

H. JOHN, Urltersuchurigen am hydraulischen zweirohrdampfer, VEB Wissenchaftlich-Technisches Zentrum Automobilbau, Heft 6, 1970.

VII Polsko-Czechosłowacka Konferencja Dynamiki Maszyn T. 1, Gliwice 197l.

T. KASPRZYK, Ocena możliwości polepszenia nieregulowanego zawieszenia samochodu przez zastosowanie elementu sprężystego, zapewniającego stalą częstość drgań swobodnych masy, Biul. WAT, Nr. 10, 1965.

T. KASPRZYK, O możliwości doboru parametrów nieliniowego zawieszenia pojazdu mechanicznego metodą analityczną, Biul. WAT, Nr. 10, 1965.

T. KASPRZYK, Drgania samochodu przy nieliniowych charakterystykach sprężystych zawieszenia, nieliniowym tłumieniu i wymuszeniu losowym, Biul. WAT, Nr 2, 1968.

H. A. Hmcorraeo, Beponmnocmmie Memodbt dunaMmecKozo pacwma MamunocmpoumenbHbix конструкции, MauuiHOCTpoeHMe, Москва 1967.

E. Г. TonocKOKOB, H. E. Исаков, Переход через pe30nauc dunaMmeacoü cucmeMbi npu citynauuoM emdeiicmeuu, Дманжа и Прогяость Машин, Иад. XapKOBCKoro YHHBepcltreTa A. M. FopKoro, вьш. 14, Харков 1971.

B. RADZISZEWSKI, S. ZIEMBA, Konedanufl. cucmeMbi c deyMJl cmeneu!lMU сеободы npu cllyqaüubix eo3deücmenx, Динамика Машин, MamuHOCrpoemie, 1969.

B. RADZISZEWSKI, A. RÓŻYCKI, Układ o dwóch stopniach swobody jako dynamiczny izolator drgań, Mech. Teoret. Stos., 6, 1, 1968.

H. A. Лившщ, B. H. Пугачев, BeponnmocmHbtu анализ cucmeM aemoMamuuecKozo управления, T. 1, CoBeTCKoe Paflrro, MocKBa 1933.

Нелинейные САУ, Cmamucmu1JecKue Memodbi e npoeKmupoeaHuu ue.mnembix cucmeM aemoMamuHecKozo ynpaejtenun, MaanïKocTpoeHHe, Москва 1970.

Texurnecuafl. кибернетика, Teopun aemoMammecKozo pezyaupoeanun, Книга 2, Машиностроение, MocKBa 1967.

S. H. CRANDAL, W. D. MARK, Random vibration in mechanical system, Academic Press, New York and London 1963.