Engineering Transactions, 20, 3, pp. 435–454, 1972

Stateczność Powłoki Stożkowej Poza Granicą Sprężystości

J. Zielnica
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

Praca zawiera wyprowadzenie wzorów opisujących zagadnienie utraty stateczności powłoki w kształcie stożka ściętego poza granicą sprężystości. Problem sprowadzono do nieładu równań cząstkowych czwartego rzędu o zmiennych współczynnikach. W rozważaniach oparto się na związkach fizycznych deformacyjnej teorii plastyczności Nadai'a-Hencky'ego, uwzględniając ściśliwość materiału powłoki i wykorzystując koncepcję wzrastającego obciążenia Shanleya-Rabotnova. Wyjściowych równań nie uproszczono, a moduły wzmocnienia uzależniono od współrzędnych geometrycznych powierzchni podstawowej powłoki.
Wykorzystując metodę ortogonalizacyjną rozwiązano i przeprowadzono obliczenia numeryczne dolnych obciążeń krytycznych dla pewnego przypadku swobodnie podpartej powłoki, obciążonej wszechstronnym ciśnieniem równomiernym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

C. S. BATTERMAN, Free-edge plastic buckling of axially compressed cylindrical shells, Trans. ASME, 35, I, 1968.

A. E. GREEN, W. ZERNA, Theoretical elasticity, Oxford at the Clarendon Press, 1954.

Э. И. Григодак, O выпучивании тонких оболочек за npeàeJTou ynpywcmu, Изв. AH CCCP, TeXH. H., 10, 1957.

Э. И. Григолюк, 06 yt/eme сжимаемости материалов npu определении HUJCHUX критиuecKux нагрузок, Изв. AH CCCP, Отд. TcxH. H., 5, 1958.

Э. И. Григолюк, TeopemiiuecKoe u SKcnepuMetmajtbHoe исследование устойчивости тонких оболочек заnpedenOM ynpywcmu, MexaHmca, Устойчивость ж пластетность, Итоги Наук, 1967.

G. GERARD, Plastic stability of thin shells, I. Aeronaut. Sci., 24, 4, 1967.

A. A. MmiomHH, nuacmuHnocmb, Гостехиздат, 1948.

L. H. N. LEE, Inelastic buckling of initially imperfect cylindrical shells subject to axial compression, I. Aeronaut. Sci., 29, l, 1962.

W. C. LYONS, Elastic and plastic buckling of cylindrical shells subjected to impulsive loads, Arch. Mech. Stos., 22, 1, 1970.

H. H. ManHHHH, Прикладная meopuR n/lacmrnmocmu и nonsyMecnrn, MamwHOCTpoeHHe, MocrcBa 1968.

П. B. Miopcenn, K определению критической nazpyeuu KOHrnecKoii оболочка вращения за npedejtoM ynpywcmu, Изв. AH CCCP, C. Физ, Мат и TexH. H., 1, 1964.

H. NEUBER, Die stabilitiit der Kugelschale unter Aussendruck bei Nichtlinear elastischer und plastischer Formiinderung, Zeit. angew. Math. und Mech., 3-4, 46, 1966.

Teoria plastyczności, praca zbiorowa pod naczelną redakcją W. OLSZAKA, Warszawa 1965.

R. S. ROTH, Plastic buckling of thin shallow shells, Proc. 4-th US Nat. Congr. Appl. Mech. Berkeley-Calif., 1962.

A. B. Ca1IeHK0B, Об ycmoiorneocmu оболочeк за npede/toM ynpywcmu, Изв. Ka3aHCK, AHCCCP, C. Физ. MaT. и TexH. H., 1, 1964.

И.И. Tpane3Mi, Об ycmoйчuвоcmu KonunecKou оболочки при Hanpnoicenunx больших npede/la ynpyeocmit, C6. Pacqen,i Ha прочность, Manim., 11, 1965.

A. C. BonbMHp, Об устойчивости mtacnumoK sa npedenoM ynpywcmu, Pacuer npocrpaiïственных конструкций, l, 1961.