Engineering Transactions, 22, 3, pp. 445-467, 1974

Zagadnienia Równowagi Grubej Płyty Poprzecznie Izotropowej

B. Rogowski
Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Budowlanej
Poland

W pracy podano rozwiązania przemieszczeniowych równań zagadnienia równowagi grubych płyt poprzecznie izotropowych. Rozwiązania składają się z całek szczególnych oraz z funkcji własnych jednorodnego zagadnienia brzegowego na płaszczyznach ograniczających z= +h. Wśród rozwiązań jednorodnych, zapisanych w postaci zmiennych rozdzielonych, występują odpowiednie funkcje zmiennej z (wzdłuż grubości płyty) i funkcje dwóch pozostałych zmiennych: biharmoniczna w zagadnieniu płytowym i harmoniczna W zagadnieniu tarczowym oraz metaharmoniczne zespolone, sprzężone funkcje dla potencjalnego pola przemieszczenia i metaharmoniczne rzeczywiste funkcje dla pola rotacyjnego. Jako przypadek szczególny omawianego W pracy ośrodka rozpatrzono ośrodek izotropowy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

HAI-CHANG HU, On the three-dimensional problems of the theory of elasticity of transversal isothropic body, Acta Sci. Sinica, 2, 2, 1953.

[in Russian]

S. KALISKI, J. KURLANDZKI, Cauchy’s problem for a transversally isotropic elastic body, Arch. Mech. Stos., 10, 6, 1958.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

K. O. FRIDERICHES, R. F. DRESSLER, A boundary-layer theory for elastic plates, Commun. Pute Appl. Math., 14, 1, 1961.

E. L. REISS, Symmetric bending of thick circular plates, J. Soc. Industr. Appl. Math., 10, 4, 1962.

A. E. GREEN, On the linear theory of thing elastic shells, Proc. Roy. Soc., A266, 1325, 1962.

J. SUŁOCKI, Zastosowanie operatorów różniczkowych do zadań teorii sprężystości, Rozpr. Inżyn., 12, 2, 1964.

Y. C. FUNG, Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969.