Engineering Transactions, 22, 2, pp. 169-180, 1974

Concentration of the Stresses in Shells with Discontinuities of the Surfaces

R. Garncarek
Politechnika Warszawska
Poland

S. Łukasiewicz
Politechnika Warszawska
Poland

Tematem pracy jest określenie koncentracji naprężeń wywołanej w powłoce przez nieciągłości kątowe (załomy) na powierzchni środkowej. Postawione zadanie rozwiązano najpierw dla powłok kulistych zbudowanych z segmentów toroidalnych. Następnie zbadano wpływ nieciągłości w powłokach dowolnych dla różnych funkcji opisujących rozkład nieciągłości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. TIMOSHENKO, Teoria płyt powłok, Arkady, 1959.

S. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w powłokach, Zesz. Nauk. Politechniki Warszawskiej, Mechanika 4, 9, 1967.