Engineering Transactions, 22, 1, pp. 101-123, 1974

O Zagadnieniu Rozprzestrzeniania się Fal Naprężenia w Plastycznym Ośrodku Zawierającym Sztywną Płytę na Granicy Warstw

K. Podolak
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

The problem of interaction of a plane stress wave with a rigid plate placed between the plastic layer and semi-space which are characterized by different unloading laws is studied. At outer surface of the layer a suddenly increasing pressure (which then monotonically decreases to zero) is given.
The solution of the problem is obtained in the form of an infinite series which converges uniformly. Using an electronic computer, some numerical results are obtained. They give us interesting information concerning the dynamic behaviour of the plate.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. KALISKI, J. OSIECKI, Problem odbicia się fali odciążenia od sztywnej ściany dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia, Biul. WAT, 2(85), VIII (1959) .

J. OSIECKI, Odbicie się płaskich fal naprężenia słabej nieciągłości w ośrodku sprężysto-plastycznym, Biul. WAT, 11/12 (111/112), X/1961.

[in Russian]

S. KALISKI, Fala odciążenia dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia w ośrodku warstwo­wym, Biul. WAT, 3(103), X(1961).

[in Russian]

K. PODOLAK, Odbicie płaskich fal naprężenia w ośrodku sprężysto-plastycznym o zmiennej granicy plastyczności, Mech. Teoret. i Stos. 3, 10, 1972.

A. PAPLIŃSKI, E. WŁODARCZYK, Współdziałanie sprężysto-plastycznych fal naprężenia z nie­ściśliwą płaską przegrodą spoczywającą na półprzestrzeni sprężystej, Rozpr. lnżyn., 20, 2, 1972.

E. WŁODARCZYK, Wpływ liniowo-sprężystego odciążenia na parametry ruchu sztywnej płyty, spoczywającej na sprężysto-plastycznym gruncie, Biul. WAT, 7(203), XVIII(1969).

[in Russian]