Engineering Transactions, 23, 4, pp. 667-686, 1975

Nosność Graniczna Konstrukcji Blachownicowych

J. Szlagowski
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej
Poland

W pracy przedstawiono metodę szacowania kształtu przestrzennych konstrukcji blachownicowych oparta na twierdzeniu o dolnej ocenie nośności granicznej. Analizę teoretyczna dla wybranych konstrukcji przeprowadzono w dwóch etapach; w pierwszym określano kształt płyty czołowej poprzez wpisanie układu statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól napreżeń, natomiast w drugim wyznaczano optymalny układ wewnętrznego systemu płyt przenoszącego dane obciążenie graniczne na szerokości konstrukcji oraz grubości jego płyt. Tak uzyskano oszacowanie optymalnych kształtów konstrukcji dla założonej nośności granicznej. Aby sprawdzić przydatność przedstawionej metody analizy w praktyce inżynierskiej oraz zbadać ograniczający wpływ stateczności ściskanych elementów konstrukcji przeprowadzono badania doświadczalne. Dla modeli wykonanych ze stali St3S ściśle wg analizy teoretycznej badano rozbieżność obliczonych wartości teoretycznych sił granicznych z wynikami doświadczeń. Uzyskano dobra zgodność ocen teoretycznych z wynikami doświadczeń. Przedstawiona metoda może być stosowana do wstępnego uksztaltowania konstrukcji, dla której następnie możnaby przeprowadzić dalszą optymalizację stosując badania modelowe.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności granicznej, IPPT, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, PWN, 1968.

J. SZLAGOWSKI, Analiza konstrukcji blachownicowych metodą nośności granicznej, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1974.

J. SZLAGOWSKI, Kształtowanie przestrzennych konstrukcji blachownicowych metodą nośności granicznej, Zeszyty Naukowe P.W., Mechanika [w druku].

J. KOSMOWSKI, Wyznaczanie układu prętów w czterowęzłowym polu kratownicy z warunku minimum potencjału, Rozpr. Inżyn., 8, 1, 1960.

S.P. TIMOSHENKO, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.

P. JASTRZEBSKI, Wytrzymałość i nośność graniczna pasm stalowych i duraluminiowych, Prace Naukowe P.W., Budownictwo, 1, 1968.