Engineering Transactions, 24, 4, pp. 849-857, 1976

Ustalone Drgania Belkin a Sprężystym Podłożu Wywołane Poruszającym się Obciążeniem Ciagłym

Z. Rozenbajgier
Warszawa
Poland

Rozważania dotyczą analizy przemieszczeń oraz momentów zginających belki spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera pod wpływem ruchomego obciążenia. Przy założeniu stałej prędkości ruchu podano prosty sposób wyznaczania stacjonarnych rozwiązań belki w przypadku obciążenia ciągłego o stałej intensywności działającego na pewnym odcinku oraz dla kombinacji takich obciążeń. Dla wybranych wartości parametrów podano wyniki analizy numerycznej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

J. T. KENNEY, Steady-state vibrations of beam on elastic foundation for moving load, J. Appl. Mech., 21, 359-364, 1954.

R. BOGACZ, Interaction between a moving set of nonlincar oscillators and a

Proc. Vibr. Probl., 9, 1, 1968. travelling wave,

H. FRACKIEWICZ, Dynamika mas skupionych poruszających się po belce leżącej na sprężystym podłożu, Rozpr. Inżyn., 13, 2, 1965.

[in Russian]

H.E. CRINER, G. D. McCANN, Rails on elastic foundation under the influence of high-speed travelling loads, Journal of Appl. Mech., Trans. ASME, 20, 13-23, 1953.

G.A. HEGEMIER, On nonlinear steady-state solutions to moving load problems, Quarterly of Appl. Mathem., 26, 2, 1968.