Engineering Transactions, 24, 4, pp. 745-758, 1976

Weryfikacja Doświadczalna Kinematyki Ośrodka Sypkiego na Przykładzie Zagadnienia Naporu Ściany

W. Trąmpczyński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W pracy przedstawiono rezultaty badan doświadczalnych kinematyki ośrodka sypkiego dla zagadnienia naporu ścian o kształtach odpowiadających kształtom narzędzi do robót ziemnych. Badania wykonano w płaskim stanie odkształcenia dla suchego piasku w trzech różnych stanach zagęszczenia. Zastosowanie fotogrametrycznej metody pomiaru przyrostu przemieszczeń pozwoliło na pełną analizę pola odkształceń. Uzyskane wyniki porównano z rozwiązaniami teoretycznymi uzyskanymi przy zastosowaniu stowarzyszonego i niestowarzyszonego prawa płynięcia. Pokazano, że dla ośrodka zagęszczonego przyjęcie niestowarzyszonego prawa płynięcia daje dobra zgodność z wynikami eksperymentalnymi.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. W. SOKOLOWSKI, Statyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1958.

D. C. DRUCKER, W. PRAGER, Soil mechanics and plastic analysis of limit design, Quart. Appl. Math., 2, 10, 1952,

A. JENIKE, R. T. SHIELD, On the plastic flow of Coulomb solids beyond original failure, J. Appl. Mech., 1959.

G. A. GENIEW, Voprosy dinamiki ziernistych sred, Akad. Stroit. Architiekt., SSSR, Moskwa 1958.

G. DE JOSSELIN DE JONG, Statics and kinematics in the failable zone of a granular material, Delft 1959.

A. J. M. SPENCER, A theory of kinematics of ideal soil under plane strain conditions, Journ. Mech. Phys. Solids, 12, 337-351, 1964.

D. RADENKOVIC, Theorie de charge limites, extension à la mécanique des sols, Sommaire de Plasticité, Ed. par J. Mandel, Ecole Politechnique, Paris 1961.

E. N. YOUNG, C.K. CHEN, Analytical and experimental studies of soil cutting, Soil Mech., Series 27, 1970, McGill University, Montreal, Canada.

W. SZCZEPIŃSKI, H. WINEK, Doświadczalne studium kinematyki ośrodka sypkiego dla pewnych problemów brzegowych, Rozpr. Inż. 20, 1, 103-114, 1972.

W. BOJANOWSKI, B. ROSSINSKI, Wpływ współczynnika tarcia gruntu sypkiego o ściankę oporową na kształt powierzchni poślizgu przy odporze gruntu, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 90, Budownictwo, Z. 2, 1967.

D. R.P. HETTIARACHI, A.R. REECE, Boundary wedges in two-dimensional passive soil failure, Géotechnique, 25, 2, 197-220, 1975.

Opracowanie metodyki fotogeologicznych badan odkształceń gruntów praca wykonana pod kierownictwem dr D. OSTAFICZUKA W Zakładzie Prac Geologicznych U.W., 1975.

A. DRESCHER, K. KWASZCZYNSKA, Z. MRÓZ, Statics and kinematics of the granular medium in the case of wedge indentation, Arch. Mech. Stos., 19, 1, 99-113, 1967.

Teoria plastyczności, Praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1965.

A.P. GREEN, A theoretical investigation of the compression of a ductile material between smooth fat dies, Phil. Mag., 42, 900-918, 1951.

W. SZCZEPIŃSKI, Stany graniczne i kinematyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1974.

A. DRESCHER, G. DE JOSSELIN DE JONG, Photoelastic verification of a mechanical model for the flow of a granular material, J. Mech. Phys. Solids, 20, 1972.

A. DRESCHER, Zastosowanie elastooptyki do badania praw plastycznych ośrodków rozdrobnionych (praca w przygotowaniu).

Z. MRÓZ, On a theory of density-hardening media, Acta Mech., 1972.