Engineering Transactions, 24, 3, pp. 435-451, 1976

Badania Modelowe nad Rozkładem Naprężeń i Nośnością Graniczną Filarów Górniczych

Z. Kłeczek
Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Geomechaniki Górniczej, Kraków
Poland

M. Cvetković
Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Geomechaniki Górniczej, Kraków
Poland

T. Mikoś
Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Geomechaniki Górniczej, Kraków
Poland

Stan naprężenia w filarach górniczych odgraniczających podziemne wyrobiska komorowe jest podobny do stanu naprężenia panującego w próbce skały ściskanej pomiędzy płytami oporowymi maszyny wytrzymałościowej.

Opierając się na modelowych badaniach elastooptycznych metoda optycznie czulej warstwy, podjęto w pracy próbę wyjaśnienia rozkładu naprężeń filarach o różnym stosunku wysokości do boku jego kwadratowej podstawy, Na podstawie uzyskanych obrazów izochrom w trzech przekrojach podłużnych modeli filarów poddawanych obciążeniu ściskającemu przeprowadzono dyskusje wpływu wymiarów filara na stan naprężenia w jego wnętrzu i występujące tam strefy wytężeniowe. Wyniki badań modelowych skonfrontowano z wynikami badan nad wytrzymałością prosto- padłościennych próbek soli o zachowanej odpowiednio proporcji wymiarów. Z badan tych wynika, te niezależnie od wielkości przekroju poprzecznego, przy stosunku wysokości do boku podstawy równym 0,5, wytrzymałość próbek jest wielkością stałą. Przyczyna tego zjawiska tkwi w równomiernym rozkładzie naprężeń wewnątrz próbek oraz lokalizacji strefy wytężeniowej w jej środku geometrycznym, co wykazano na drodze modelowania elastooptycznego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Ł.J. BARON, B.M. ŁUGONCOW, E.Z. POZIN, Opredelenie svojstv gornych porod, Moskwa 1962.

M. CVETKOVIC, Laboratorijsko odredzivanje jedoosne ćvrstoćne na pritisak kamene soli Rudnika Tuśajn u funkcji dimenzije uzoraka, Rudarstvo, Geologija i Metalurgija, 5, 1970.

T. MIKOŚ, Badania i konstrukcja elastooptycznego dynamometru kotwiowego, Praca doktorska, 1973.

N.M. PROSKURIAKOW, R.S. PERMIAKOW, A.K. CZERNIKOW, Fizyko-mechaniceskije svojstva solnych porod, Leningrad 1973.

A. SAŁUSTOWICZ, Zarys mechaniki górotworu, Katowice 1968.

M. STAMATIU, Mecanica raciolor, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 1972.