Engineering Transactions, 24, 1, pp. 45-58, 1976

Statyka Prętów Cienkościennych o Zmiennych Przekrojach Otwartych

J. Wekezer
Politechnika Gdańska
Poland

Przedstawione w pracy rozwiązanie zagadnienia skręcania pręta cienkościennego o zmiennym przekroju otwartym oparte jest na liniowej teorii powłok z zastosowaniem założeń upraszczających teorii profili cienkościennych. W rozwiązaniu wykorzystano metodę elementów skończonych dzieląc powierzchnie środkową pręta na segmenty płaszczyznami prostopadłymi do osi podłużnej pręta, segmenty natomiast podzielono na klasyczne elementy trójkątne. Zastosowano dwustopniową syntezę macierzy sztywności wszystkich elementów segmentu. Założono, że każdy segment ma piętnaście stopni swobody, które odpowiadają funkcjom kształtu w postaci wielomianów o piętnastu parametrach. Przedstawioną metodę zaprogramowano na EMC ODRA 1204 w języku Algol-60. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń dla pręta o zmiennym przekroju ceowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. H. ARGYRIS, D. RADAJ, Steifigkeitsmatricen dünnwendiger Stäbe und Stabsysteme, Ingenieur Archiv, 40, 198-210, 1971.

G. BECKER, Ein Beitrag zur Statischen Berechnung Beliebig gelagerter ebener Stabe mit einfach symmetrischen dunnwandigen offenen Profilen von in Stabachse Querschnitt unter Berücksichtigung der Wolbkrafttorsion, Der Stahlbau, 11, 334-346, 1965; 12, 368-377, 1965.

Z. CYWINSKI, Teoria skręcania prętów cienkościennych o zmiennej sztywności, Arch. Inż. Lądowej, 2, 161-183, 1964.

Z. CYWIŃSKI, Torsion des dünnwandigen Stabes mit veranderlichem, einfach symmetrischen, offenem Querschnitt, Der Stahlbau, 10, 301-307, 1964.

A. E. GREEN, W. ZERNA, Theoretical elasticity, Oxford 1968.

S. LONKAR, Bending and torsion of thin-walled straight and curved beams with variable open cross-section, Dissertation Swiss Federal Institute of Technology, Zurich 1969.

J. S. PRZEMIENIECKI, Matrix structural analysis of substructure, AIAA Journal, 1, 1, 138-147, 1963.

D. RADAJ, Dünnwandige Stabe und Stabsysteme mit algemeiner Systemlinie und wolbelastischer Lagerung, Rep. No 79. Institut für Statik und Dynamik der Luft-und Raumfahrtkonstruktionen der Universität Stuttgart, 1970.

P. WILDE, The torsion of thin-walled bars with variable cross-section, Arch. Mech. Stos., 20, 4, 431-443, 1968.

J. WEKEZER, Skręcanie prętów cienkościennych o zmiennym przekroju, Zeszyty Naukowe: P.G., XXV, 204, 63-72, 1973.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

W. Z. WŁASOW, Tonkostiennyje uprugije stierzni, Moskwa 1959.