Engineering Transactions, 28, 3, pp. 469-486, 1980

Wykorzystanie Jednomiarowych Fal w Badaniach Dynamicznych Wybranych Wielomasowych Układów Mechanicznych i Obiektów Budowlanych

A. Pielorz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Zaproponowano wykorzystanie jednowymiarowych fal do wyznaczania odkształceń, prędkość i przemieszczeń przekrojów elementów sprężystych, wchodzących w skład wielomasowych układów mechanicznych i obiektów budowlanych. Rozwiązano tezy przykłady układów wielomasowych: 1) zderzający się układ złożony z m/2 (m jest liczbą parzystą), brył sztywnych, połączonych z obu stron prętami; 2) (m+1)-masowy układ napędowy; 3) (m-1)-piętrowy budynek poddany wpływom sejsmicznym.
Otrzymano rozwiązania analityczne w postaci wzorów rekurencyjnych. Wykresy odkształceń, przemieszczeń i prędkości podano dla wybranych parametrów zderzającego się układu przy m=4, dwumasowego układu napędowego i jednopiętrowego budynku.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. A. BLUML i in., Design of multistory reinforced concrete building for earthquake motions, Chicago 1961.

R. W. CLOUGH, J. PENZIEN, Dynamics of structures, Tokyo 1975.

W. GOLDSMITH, Impact, London 1960.

R. GRYBOS, Teoria uderzenia w dyskretnych układach mechanicznych, Warszawa 1969.

A. PIELORZ, Fale sprężyste w wybranych wieloczłonowych układach mechanicznych, Prace IPPT 64, 1978.