Engineering Transactions, 25, 1, pp. 141-155, 1977

Rozwiązania Zagadnień Statycznych Powłok Obrotowych przy Zastosowaniu Metody Elementów Skończonych

J. Gołaś
Instytut Inżynierii Lądowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Opole
Poland

Podano ogólna metodę numerycznego rozwiązania zagadnień statyki dla cienkich powłok obrotowych, których tworzące nie przecinają osi obrotu. Rozwiązania numeryczne uzyskano metoda elementów skończonych. Typowym elementem skończonym jest krzywoliniowy stożek ścięty, którego tworząca jest aproksymowana dowolnie dokładnie wielomianem algebraicznym. Dzięki temu jeden program na maszynę cyfrowa obejmuje analizę statyczna wszystkich wyżej wymienionych powłok obrotowych. Podany ogólny algorytm obliczeń uwzględnia również wpływy osiowo-symetrycznych niedokładności wykonawczych powierzchni powłoki. Opracowany program obliczeniowy na komputer został zastosowany do szeregu przykładów liczbowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

I. S. BEREZIN, N. P. ZIDKOW, Metody wycislenij, Izd. Nauka, tom I, Moskwa 1966.

J. GOLAS, H. NOWAK, A. PEER-KASPERSKA, E. SADOWSKI, Analiza stanu zgięciowego w powłokach hiperboloidalnych chłodni kominowych wysokości H=120 do 180 m metodą elementów skończonych. Inst. Inżyn. Lad. WSI w Opolu (praca nieopublikowana, wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowy Chłodni „,CHŁODNIE KOMINOWE" w Gliwicach), 1975.

J. GOLAS, Z. KASPERSKI, H. NOWAK, Numeryczna analiza statyczna powłok hiperboloidalnych chłodni kominowych o dużych wysokościach obiedzonych wiatrem, Mechanika i Komputer, tom I, 1977 [w druku].

Z. KASPERSKI, Numeryczne problemy obliczeniach statystycznych płyt i powłok metodą elementów skończonych, Praca doktorska, Gdańsk, Wydział Budownictwa Lądowego, 1975.

O. MATEJA, Problemy statyki dynamiki płyt pierścieniowych oraz powłok obrotowych, Zesz, Nauk. WSI w Opolu, Nr 4, Opole 1972.

W. W. NOWOŻIŁOW, Teorija tonkich oboloczek, Sudizdat., Leningrad 1951.

O. C. ZIENKIEWICZ, Y. K. CHEUNG, The finite element method in structural and continuum mechanics, Mc Graw-Hill, London 1967.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady Warszawa 1972.