Engineering Transactions, 25, 1, pp. 23-35, 1977

Nowa Metoda Badania Praw Płynięcia Ośrodków Sypkich

W. Trąmpczyński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Mimo iż rozwiązania statyczne, oparte na teorii plastyczności i sztywno idealnie plastycznym modelu ośrodka, w mechanice gruntów są już zagadnieniami klasycznymi, problem właściwego wyboru związków fizycznych między prędkościami odkształceń a naprężeniami pozostaje otwarty. W przeważającej liczbie badań doświadczalnych, wyboru, dla danego ośrodka, właściwego prawa płynięcia dokonywano porównując rozwiązania teoretyczne z wynikami doświadczeń w płaskim stanie odkształcenia. Tarcie ośrodka o szyby pojemnika, którego nie uwzględnia się w rozwiązaniu, sprawia, że uzyskiwane wyniki obarczone są pewnym błędem. W pracy przedstawiono nową metodę badania praw płynięcia odrodków sypkich, w której nie występuje w/w efekt. Opiera się ona na rozwiązaniu teoretycznym zagadnienia naporu idealnie gładkiej ściany wzdłuż pochyłej skarpy. Mimo że zagadnienie jest trójwymiarowe proponowane rozwiązanie jest statycznie wyznaczalne i może być uzyskane analitycznie. Badania doświadczalne przeprowadzone dla suchego piasku potwierdzają przydatność proponowanej metody.

 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. W. SOKOŁOWSKI, Statyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1958.

E. DEMBICKI, Stany graniczne gruntów, teoria i zastosowanie, GTN, Gdańsk 1970. W. SZCZEPINSKI, Stany graniczne i kinematyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1974.

D. C. DRUCKER, W. PRAGER, Soil mechanics and plastic analysis of limit design, Q. Appl. Math., 10, 2, 1952.

A. JENIKE, R.T. SHIELD, On the plastic flow of Coulomb solids beyond original failure, J. Appl. Mech., 1959.

G. DE JOSSELI DE JONG, Statics and kinematics in the failabe of a granular material, Delft 1959.

A. J. M. SPENCER, A theory of kinematics of ideal soil under plane strain conditions, Journ. Mech. Phys. Solids, 12, 337-351, 1964.

D. RADENKOVIC, Theorie de charge limities, extension a la mecanique des sols, Sommaire de Plasticite, Ed. par J. Mandel, École Politechnique, Paris 1961.

W. BOJANOWSKI, B, ROSIŃSKI, Wpływ współczynnika tarcia gruntu sypkiego o ściankę oporowa na kształt powierzchni poślizgu przy odporze gruntu, Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej, 90, Budownictwo 2, 1967.

Teoria plastyczności, Praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1965.