Engineering Transactions, 26, 4, pp. 595-606, 1978

Konsolidacja Półprzestrzeni Lepko-Sprężystej z Warunkami Brzegowymi Typu Szczepienia

A. Kumaniecka
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy podano ścisłe rozwiązanie osiowo-symetrycznego problemu konsolidacji półprzestrzeni lepko-sprężystej pod obciążeniem normalnym działającym na brzegu z warunkami brzegowymi typu sczepienia. Zadanie zostało sformułowane i rozwiązane na gruncie trójwymiarowej, liniowej teorii konsolidacji Biota dla różnych przypadków przepuszczalności brzegu półprzestrzeni. Otrzymane rezultaty zilustrowano przykładami liczbowymi.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. A. BIOT, General theory of three-dimensional consolidation, J. Appl. Phys., 12, 1941.

W. DERSKi, On application of dual integral equations in theory of consolidation [in Polish], I Symp.

Reologii, Wroctaw 1966.

J. GASZYŃSKI, G. SZEFER, Consolidation of a viscoelastic halfspace under axial-symmetrical load, Studia Geotechniki, 1974.

J. GASZYNSKI, G. SZEFER, Consolidation of viscoelastic halfspace loaded by a concentrated

force [in Polish] Rozpr. Inżyn., 23, 3, 1975.

V.I. KRYLOW, L. G. KRUGLIKOWA, Handbook of numerical harmonte analysis [in Russian], Izd. Nauka and Technika, Minsk 1968.

V.I. KRYLOW, N.S. SKOBIA, Handbook of numerical inversion of the Laplace'a transform [in

Russian], Izd. Nauka and Technika, Minsk 1968.

S. R. MESTCHIAN, Creeping of clay soils [in Russian], Izd. Akadem. Nauk, ASSR. Erevan 1967.

J. S. UFLAND, Integral transforms in problems of theory of elasticity [in Russian], Leningrad 1968.

J. U.K. ZARETSKY, Theory of soil consolidation [in Russian], Moscow 1967.