Engineering Transactions, 27, 2, pp. 263-276, 1979

Termiczne Zaginanie Tarcz Wirnikowych w Przypadku Małych Wahań Temperatury w Warunkach Nieliniowego Pełzania

J. Walczak
Instytut Lotnictwa, Rzeszów
Poland

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy są reologiczne zagadnienia tarcz wirnikowych poddanych jednoczesnemu osiowo-symetrycznemu zginaniu. Zakładając, że rozkład temperatury jest funkcja grubości, promienia czasu, odkształcenia są małe, grubość tarczy nie zmienia się w procesie deformacji, spełnione są założenia teorii Love'a-Kirchhoffa, materiał tarczy jest jednorodny, izotropowy i nieściśliwy - przedstawiono numeryczne rozwiązanie przy zastosowaniu kombinacji metod Bubnowa-Galerkina i Rungego-Kutty. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w formie graficznej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. BYCHAWSKI, Thermal and creep analysis of cylindrical shells under internal presure, I Int. Conf. on Structural Mech. in Reactor Technology, 5, Part L, Berlin 1971.

A.A. ILIUSZIN, B. E. POBEDRIA, Osnowy matiematiceskoj teorii termoviazkouprugosti, Moskwa 1970.

F. K. G. ODQVIST, Mathematical theory of creep and creep rupture, Oxford 1974.

J. WALCZAK, Stany graniczne tarcz wirnikowych w warunkach nieliniowego pełzania, Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 1977.

A. C. WOLMIR, Gibkije plastinki i obolocki, Moskwa 1956.

M. ZYCZKOWSKI, Potenzieren von Verallgemeinerten Potenzreihen mit beliebigen Exponent, Z. Angew. Math, u, Physik, 12, 6, 572-576, 1961.