Engineering Transactions, 29, 3, pp. 453-475, 1981

Wyboczenie Trójwarstwowej Powłoki Stożkowej Poza Zakresem Sprężystym przy Obciążeniu Złożonym

J. Zielnica
Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Technicznej, Poznań
Poland

Praca zawiera rozwiązanie zagadnienia utraty stateczności w obszarze sprężysto-plastycznym trójwarstwowej sandwiczowej powłoki stożkowej. Zakłada się, że w chwili wyboczenia warstwy nośne powłoki są sprężyste lub uplastycznione, podczas gdy rdzeń pozostaje sprężysty. Równania wyprowadzono przy założeniach zarówno deformacyjnej teorii plastyczności jak i teorii plastycznego płynięcia (przyrostowej). Uwzględniono sztywność zginania warstw nośnych. Podstawowy układ równań rozwiązano za pomocą metody ortogonalizacyjnej, uwzględniając koncepcję Shanley'a wzrastającego obciążenia.

Otrzymane rozwiązania pozwalają wyznaczyć obciążenie krytyczne dla powłoki znajdującej się w stanie sprężystym, sprężysto-plastycznym lub plastycznym. Wyniki obliczeń zilustrowano wykresami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

И. А. ЕФИМОВ, Устойчивость трехслойтюй цилиидрической оболочки, Изв. Высших у, Зав., С. Авиац. Техн., З, 1962.

S. GELLIN, Effect of au axisymmetric imperfections on the plastic buckling of an axially compressed cylindrical shell, Trans. ASME, 1, 46, 1979.

Э. И. ГРИГОЛЮК, Об устойчивости трехслойных оболочети пластин запределом упру­гости, Изв. АНСССР, ОТН, 6, 1958.

E. I. GRIGOLUK, Buckling of sandwich constructions beyond the elastic limit, Jour. Mech. Ph. Sol., 6, 1958.

Л. М. КУРТИН, Устойчивость трехслойиой цилиндричесшй оболочки за пределом упру­гости Вопр. Расч: Элем. Авиац. Констр. 2, 1959.

Ю. Р. ЛЕПИК, Равновесие уприго-пластичестшх и ;жестко-пластических пластин и оболочек Инж. Ж. 4, 601-616 1964.

Ю. В. НЕМИРОВСКИЙ, Об устойчивости за пределом уприугости слоистых оболоче1с неси­mрического строения, Мех. Тв. Тела, 4, 1966.

C. E. PEARSON, Bifurcation criterion and plastic buckling of plates and columns, J. Aeron. Sci., 7, 17, 1950.

A. PFLUGER, Zur platischen Beulung von Flachentragern, ZAMM, 47, 1967.

H. RAMSEY, Plastic buckling of a conical shell under axial compression, Int. Journ. of Mech. Sci., 19, 5, 1977.

Z. WASZCZYSZYN, Wyboczenie trójwarstwowej płyty kołowej poza zakresem sprężystym, Mech. Teoret. Stos., 4, 10, 1972.

J. ZIELNICA, Analiza stateczności trójwarstwowej sprężysto-plastycznej powłoki stożkowej, III Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Materiały, s. 335-342, Łódź 1979.

J. ZIELNICA, Stateczność powłoki stożkowej poza granicą sprężystości, Rozpr. Inżyn., 20, 3, 1972.

J. ZIELNICA, Stan krytyczny sprężysto-plastycznej powłoki stożkowej przy obciążeniu złożonym, Rozpr. lnżyn. 28, 3, 1980.

M. ŻYCZKOWSKI, Obciążenia złożone w teorii plastyczności, PWN, Warszawa 1973.