Engineering Transactions, 29, 2, pp. 183-198, 1981

Małowyniosła Powłoka Sferyczna z Losowymi Odchyłkami Kształtu

Z. Branicki
Politechnika Gdańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Gdańsk
Poland

M. Skowronek
Politechnika Gdańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Gdańsk
Poland

Praca zawiera analizę stochastycznie nieliniowego zagadnienia statyki mało-wyniosłej powłoki sferycznej, której powierzchnia środkowa ma charakter losowy. Rozpatrzono  problem wpływu osiowo-symetrycznych odchyłek zależnych od jednej zmiennej losowej dla powłoki obciążonej stałym ciśnieniem radialnym. Zastosowano metodę małego parametru, uzyskując rozwiązania analityczne dla pierwszego i drugiego przybliżenia. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla powłoki wolnopodpartej i zamocowanej, które porównano z dyskretnym rozwiązaniem problemu stochastycznie nieliniowego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. E. GREEN, W. ZERNA, Theoretical elasticity, Oxford 1968.

А. А. НАЗАРОВ, Основы теории и методы расчета пологих оболоче, Ленинrрад 1966.

C. BRANICKI, M. SKOWRONEK, Obliczenie sferycznych, o malej wyniosłości, pokryw naczyń ciśnieniowych, Arch. Bud. Maszyn, 17, 2, 1971.

Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji powłokowych z uwzględnieniem czynników losowych, Problem węzłowy 05.12, temat 11. 3, Gdańsk 1977.

E. BIELEWICZ i inni, Procesy losowe w układach sprężystych, Rozp. Inż., 23, 3, 1975.

C. BRANICKI, M. SKOWRONEK, Obliczenia wytrzymałościowe sferycznych pokryw naczyń ciśnieniowych, Dozór Techniczny, 5, 1976.