Engineering Transactions, 31, 4, pp. 545-563, 1983

Projektowanie Połączeń Spawanych Metodą Nośności Granicznej

W. Zowczak
Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa
Poland

W pracy zaproponowano zastosowanie metody nośności granicznej do wstępnych obliczeń i projektowania połączeń spawanych. Posłużono się twierdzeniami ekstremalnymi celem oszacowania nośności kilku typowych połączeń oraz dla oszacowania Wymiarów spoin przy danej z góry nośności. Rozważano spoiny pachwinowe: poprzeczne, wzdłużne i ukośne. Przedstawiono przykład projektowania połączenia spawanego, ilustrujący związek pomiędzy wymiarowaniem spoin a kształtowaniem elementów spawanych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. BODASZEWSKI, Projektowanie cienkościennych węzłów konstrukcyjnych za pomocą pól statycznie dopuszczalnych, Rozprawa Doktorska, (promotor H. Frąckiewicz), Politechnika Świętokrzyska.

W. BODASZEWSKI, Wytrzymałościowe studium cienkościennych ustrojów samochodów i maszyn roboczych, etap III t.1, Sprawozdanie dla IPPT PAN z prac wykonanych w ramach problemu węzłowego 05.12.

L. DIETRICH, Wymiarowanie połączeń sworzniowych metodą nośności granicznej w świetle badań zmęczeniowych, Arch. Budowy Maszyn, 25, 3, 1978.

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, Doświadczalne badania nośności granicznej połączeń sworzniowych, Arch. Budowy Maszyn, 18, 4, 1971.

W. MOSZYŃSKI, Wykład elementówmaszyn, cz. 1, Wyd. SlMP, Warszawa 1949.

PN-80/B-03200.

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności granicznej, PWN, Warszawa 1968.

W. SZCZEPIŃSKI, Statycznie dopuszczalne pola naprężeń dla węzłów konstrukcji stalowych, Prace IPPT, 44, 1977.

W. SZCZEPIŃSKI, Statically admissible stress fields for plastic design of connections of steel structures, J. Struct. Mech., 7, 1, 1979.

J. SZLAGOWSKI, Kształtowanie węzłów konstrukcji stalowych metodą tensorowego nakładania stanów naprężeń, Rozpr. Inż., 29, 3, 1981.

M. ŚLIWOWSKI, Badania zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych w kształcie zamka łopatki turbinowej, Prace IPPT, 10, 1979.

W. ZOWCZAK, Nośność graniczna i wymiarowanie spoin, Prace IPPT, 7, 1983.