Engineering Transactions, 31, 3, pp. 379-393, 1983

Nośność Graniczna Perforowanych Płyt Zginanych

J. Szlagowski
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono metodę określania nośności granicznej płyt perforowanych będących w stanie czystego zginania. Wykorzystano metodę statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól momentów [4] oraz kinematyczne dopuszczalne mechanizmy niszczenia. Wyniki rozważań teoretycznych zweryfikowano doświadczalnie, zginając na specjalnym przyrządzie serie próbek wykonanych ściśle wg rozważań teoretycznych. Uzyskano dobrą zgodność wyników badań i ocen teoretycznych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności granicznej, PWN, Warszawa 1968.

L. DIETRICH, Badania zmęczeniowe pasm z otworami, Prace IPPT, 54, 1976.

L. DIETRICH, Projektowanie plastyczne a wytrzymałość zmęczeniowa pasma z otworami, Rozpr. lnżyn., 25, 4, 656-670, 1977.

W. GUTKOWSKI, W. SZCZEPIŃSKI, Statycznie dopuszczalne pola momentów plastycznych dla płyt, Rozpr. Inżyn., 19, 1. 3-13, 1971.

W. SZCZEPIŃSKI, J. SZLAGOWSKI, Graniczne statycznie dopuszczalne nieciągłe pola naprężeń dla szacowania nośności granicznej, Prace IPPT, nr 3, J6, 9, 20, 21, 1976.

Z. MARCINIAK, O uwzględnianiu własności materiału przy gięciu blach, Obróbka Plastyczna, 1, 2, 93-102, 1959.