Engineering Transactions, 32, 4, pp. 599-614, 1984

Powłoka Walcowa Zamknięta Obciążona Antysymetrycznym Układem Sił Skupionych Stycznych do Brzegu i do Powierzchni

T. Kacperski
Politechnika Warszawska oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

R. Mołdach
Politechnika Warszawska oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przedstawiono analizę zachowania się półnieskończonej powłoki walcowej obciążonej siłami skupionymi stycznymi do swobodnego brzegu i do powierzchni środkowej, działającymi w jednym kierunku wzdłuż obwodu. Wyprowadzono wzory, oparte na równaniach Donnella­-Własowa. Przeprowadzono obliczenia numeryczne dla przypadku, gdy powłoka obciążona jest dwiema Jednakowymi siłami wprowadzonymi w naprzemianległe punkty obwodu. Wyznaczono składowe przemieszczeń oraz momentów i sił wewnętrznych.

Full Text: PDF

References

L. H. DONNELL, Stability of thin walled tubes under tortion, NACA Report 749, 1933.

В. В. Вллсов, Общал Теория Оболочек, Москва-Ленинград, 1949.

S. ŁUKASIEWICZ, Uzupełnienie równań technicznej teorii ·powłok, Rozpr. Inżyn., 11, 1, 1963.

S. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w płytach, tarczach i powłokach, PWN, Warszawa 1976.

T. KACPERSKI, Powłoka walcowa zamknięta obciążona silami skupionymi normalnymi do brzegu i stycznymi do powierzchni środkowej, Rozpr. lnżyn., 25, 2, 1977.

T. KACPERSKI, Powłoka walcowa zamknięta .obciążona silami skupionymi normalnymi do przegubowo zamocowanego brzegu i stycznymi do powierzchni środkowej, Rozpr. Inżyn., 32, 3, 1984.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland