Engineering Transactions, 32, 4, pp. 499-521, 1984

Ciągłe Uszkadzanie, Spowodowane Jednoosiowym Stanem Naprężenia, Materiałów Sprężysto-Kruchych i Sprężysto-Plastycznych

T. Sadowski
Politechnika Lubelska, Zespół Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Lublin
Poland

W pracy rozpatrzono ciągły proces uszkadzania materiałów sprężysto-kruchych o odcinków zmiennym module sprężystości oraz materiałów sprężysto-idealnie plastycznych i sprężysto-plastycznych z liniowym wzmocnieniem. Wprowadzono kilka modeli degradacji materiału, w których uszkodzenie opisano skalarnym parametrem Kaczanowa uzależnionym od odkształceń całkowitych. Wpływ procesów uszkadzania materiału na udźwig konstrukcji zilustrowano analizą nośności statycznie niewyznaczalnej konstrukcji prętowej.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Л. М. Клчлнов, О времешщ разрушения в условиях ползучести, Изв. Акад. Наук СССР. Отд. Тех. Наук, 8, 26-31, 1958.

J. JANSON, J. HULT, Fracture mechanics and damage mechanics, a combined approach, J. Mec. Appl., l, 69-84, 1977.

JU. N. RABOTNOW, Creep rupture, Proc. XII Int. Congr. Appl. Mech., Stanford 1968 (ed. M. HETENYI, W. G. VINCENTI), Springer, Berlin 1969.

A. SAWCZUK, On modeling of creep of damage of steady rate of internal variable change, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. tech. [w druku].

A. SAWCZUK, T. SADOWSKI, On anisotropic continuous damage of plates in flexure, Eng. Struct., 5, 234-238, 1983.

J. LEMAITRE, J. CHABOCHE, Aspect phenomenologique de la rupture par endommagement, J. Mec. Appl., 2, 317-365, 1978.

J. LEMAITRE, J. P. CORDEBOiS, J. DUFAILLY, Sur le couplage endommagement-elasticite, Compt, Ram. Acad. Sc. Paris. Serie B, 208, 391-394, 1979.

A. LITEWKA, A. SĄWCZUK, Experimental evaluation of the overall anisotropic material response at continuous damage, Mechanics of material behaviour, Drucker Aniversary Volume (ed. G. J. DVORAK, R. T. SHIELD), Elsevier, Amsterdam 1983.