Engineering Transactions, 32, 2, pp. 145-157, 1984

Identyfikacja Modelu Dynamicznego Żurawia Samochodowego

W. Jedliński
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Przedstawiono proces identyfikacji drgań żurawia samochodowego HY-63; wykorzystując arbitralnie sformułowany model strukturalny. Przeprowadzono identyfikację częściową, przyjmując parametry masowe wyznaczone drogą obliczeniową, a współczynniki sztywności i tłumienia wyznaczono na podstawie badań eksperymentalnych tego żurawia. W procesie identyfikacji wykorzystano również teorię układów częściowych.

Full Text: PDF

References

P. EYKHOFF, Identyfikacja w układach dynamicznych, PWN, Warszawa 1980.

J. WICHER, Problemy identyfikacji systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów mechanicznych, Praca habilit., Warszawa 1975.

E. KAMIŃSKI, Identyfikacja układów mechanicznych o członach lepkosprężystych, Rozpr. lnżyn., 21, 3, 1973.

J. KAMIŃSKI, J. OSIECKI, W. OSMÓLSKI, Symulacja maszynowa obciążeń konstrukcji nośnej samochodu, Zbiór referatów z konferencji pt. ,,Eksperymentalne badania symulacyjne samochodów i ich elementów", SYMPOL 79, PiMOT SiMP 1979.

J. OSIECKI, Zagadnienia budowy dyskretnego modelu drgań obiektu rzeczywistego oraz słabych sprzężeń drgań w praktycznej analizie dynamiki maszyn, Problemy Drgań Nielin., 10, 1969.

Л. И. Мандельштам, Полное собрание трудов, Т. IV, Лекции по колебаниям, Изд. АН СССР, 1965.

J. WICHER, Identyfikacja parametrów tłumienia i sztywności układu o wymuszeniach stochastycznych, Zagadn. Drgań Nielin. 17, 1976.

W. JEDLIŃSKI, Modelowanie drgań żurawia samochodowego, Prace Naukowe PW, Mech., Nr 79, 1983.

J. WICHER, Identyfikacja parametrów układu napędowego, Rozpr. lnżyn., 24, 1, 1976.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland