Engineering Transactions, 32, 1, pp. 99-106, 1984

Quasi-Ortogonalność Jednorodnych Rozwiązań Liniowej Sprężystości dla Pasma Ortotropowego

R. Wojnar
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Rozważamy zadanie liniowej teorii sprężystości dla jednorodnego pasma ortotropowego. Osie ortotropii nie pokrywają się z kierunkami brzegów pasma. Wyprowadzamy relację quasi-ortogonalności w znaczeniu Papkowicza dla rozwiązań problemu jednorodnego pasma. Następnie wykorzystujemy tę relację do zredukowania liczby członków w wyrażeniu na wariację energii prostokątnego wycinka pasma. Okazuje się w szczególności, że wariacja nie zależy explicite od stałych sprężystości B16 i B26.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

I. FADLE, Die Selbstspannungs-Eigenwertfunktionen der quadratischen Scheibe, Ingen. Archiv., 11, 125-149, 1940.

P. F. PAPKOWJCZ, Ueber eine Form der Loesung des byharmonischen Problems fuer das Rechteck, DAN SSSR, 27, 334-338, 1940.

В. К. Прокопов, Одиородные реиеил теории упругости и их прилосенил к теори тонтсих пластинок, Тр. Всесоюзного съезда по теор, и прикл. мех., вып., З, Наука, Москва 1966.

I. CHOI, C. O. HORGAN, Saint-Venant's principle and end effects in anisotropic elasticity, Trans. ASME, J. Appl. Mech. 44E, 424-430, 1977.

S. LECHNICKI, Theory of elasticity of an anisotropic elastic body, Holden Day, San Francisco 1963.

M. E. GURTIN, Linear theory of elasticity, Hdb. der Phys., ed. FLUEGGB, VI a/2, Springer, 1972.

Ш. М. Хачатрян, К определению напряенно-деформированиого состолния аиизотропной полосы, Изв. АН Армянской ССР, 29, 19-32, 1976.

R. WOJNAR, niepublikowane.