Engineering Transactions, 32, 1, pp. 13-32, 1984

Hamowanie Rozlotu Produktów Detonacji przez Warstwę Ośrodka Sprężystego

E. Włodarczyk
Warszawa
Poland

Rozwiązano w zamkniętej postaci problem rozlotu gazowych produktów detonacji (GPD), hamowanych przez warstwę ośrodka sprężystego. W celu porównania wyników problem ten rozwiązano również dla warstwy nieodkształcalnej (nieściśliwej), Wykazano, że różnice w wartościach parametrów stanu i ruchu, uzyskanych dla dwóch modeli warstw, sprężystej oraz nieodkształcalnej są istotne, szczególnie przy małych wartościach wielkości w i k. Występują one w początkowej fazie procesu rozlotu produktów detonacji, Natomiast końcowe (graniczne) wartości parametrów stanu i ruchu dla obydwu modeli są takie same.
Full Text: PDF

References

R. KINSLOW, High-velocity impact phenomena, New York and London 1970.

H. L. BRODE, Theoretical description of the performance of the UTIAS hypervelocity launcher, RAND Corporation, RM-6298-PR, July 1970.

Ф. А. Баум, Л. П. ОРленко, К. П. Станю1сович, В. П. Челышев, Б. И. Шехтер, Физllка взрыва, Москва 1975.

Я. Б. Зельдович, Ю. П. Райзер, Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических лвений, Моcква 1966.

К. П. Станюкович, НеустаноВившиеся движенил сплошной среды, Москва 1971.

J. HENRYCH, The dynamics of explosion and its use, Academia, Prague 1979.

K. A. BRUECKNER, S. JORNA, Laser driven fusion, KMSF Inc., Ann Arbor, Michigan 1973.

S. KALISKI, Lasery; synteza jądrowa, Wiedza Powszechna, Omega, Warszawa 1982.

H. DERENTOWICZ, S. KALISKI, lmplementation of biconical system of explosion-induced plasma microfusion, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. Techn., 27, 2, 1979.

H. DBRENTOWICZ, S. KALISKI, J. WOLSKI, Z. ZIÓŁKOWSKI, On generating the neutrons of nuclear fusion by a pure explosion, Bull. Acad Polon. Sci., serie Sci. Techn., 25, 10, 1977.

S. KALISKI, Explosive compression of plasma to critical values of the micronuclear fusion, Part I and II, J. Techn. Phys., 18, 2, 1977.

В. А: Чураев, К. М. Лобанов, В. П. Федяков, В. Д. Дятлов, А. М. ТомоiШН, Gжатие плазмы прОводящим лайнером ускоренным с помощы Взрыва, ЖТФ, 45, 7, 1975.

A. GAŁKOWSKI, W. GŁUCHOWSKI, S. KALISKI, R. ŚWIERCZYŃSKTI Neutron yield for explo­sion-induced D-T compression in cylindrical system with heavy intertial layer, J. Techn. Phys., 20, 3, 1979.

H. KNOEPFEL, Pulsed high magnetic fields, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-­London 1970.

Г. И. Капель, А. М. Молодец, А. А. Воробьев, О метании пластин взрывом, Физика Горения и Взрыва, 6, 1974.

W. BABUL, J. BAGROWSKI, M. FRUCZEK, S. KALISKI, M. KORZUŃ, Experimental analysis of motion of explosion-accelerated metal liners, J. Techn. Phys., 18, 1, 1977.

J. TYL, E. WŁODARCZYK, Analiza procesu napędzania linerów w próżni za pomocą materiałów wybuchowych, Rozpr. Inż., 26, 3, 1981.

Я. Б. Зельдович, А. С. Команеец, Теория детонации, Гос. Изд. Тех. Теорет. Лит., Москва 1955.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland