Engineering Transactions, 33, 4, pp. 471-485, 1985

Efektywność Metod Numerycznych w Zagadnieniach Dynamiki

C. Rymarz
Warszawa
Poland

I. Winnicki
Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono procedurę wyboru metody numerycznej efektywnej dynamicznie dla nieciągłego rozwiązania zagadnienia początkowego. Badania przeprowadzono na przykładzie liniowego i nieliniowego równania adwekcji z uwzględnieniem schematów Laxa-Wendorffa, MacCormacka i schematów różnicowych skonstruowanych w przestrzeni Hermite'a elementu skończonego. Przedstawiono analizę wyników obliczeń z punktu widzenia efektywności dynamicznej stosowanych metod.
Full Text: PDF

References

J. P. BORIS, Numerical solution of continuity equations, COmputer Physics Commun., 12, 67-79, 1976.

P. J. ROACHE, Computational fluid dynamics, Hermosa Publishers, Albuquerque 1972.

A. ARAKAWA, F. MESINGER, Numerical methods used in atmospheric models, GARP public., scries 17, August 1976.

Б. Л. РожДЕстввнпшй, Н. Н. Янннко, Систелы rвазилинейных уравений, Hayкa, Москва 1978.

CZ. RYMARZ, I. WINNICKI, .Pewne efekty numeryczne rozwiązywania nieregularnych zagadnień granicznych dyfuzji i hydrodynamiki, J. Tech. Phys., 25, 3, 1984.

CZ. RYMARZ, I. WINNICKI, Metody minimalizacji numerycznych efektów niefizycznych w rozwiązywaniu zagadnienia nieliniowego hydrodynamiki, J. Tech. Phys., [w druku].

G. STRANG, G. F1x, An analysis of the finite element method, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1973.

Й. А. БЕРЕЗИН, Моделирование нелинейиых волювых роцессов, Наука, Новсибирск 1982.

D. POTTER, Metody obliczeniowe fizyki, PWN, Warszawa 1977.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland