Engineering Transactions, 35, 3, pp. 523-534, 1987

Wpływ Zmiennego Przekroju na Drgania Giętne Wybranych Belek i Wałów Wspornikowych

J. Jaroszewicz
Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok
Poland

L. Zoryj
Lwowski Politechniczny Instytut Wydziału Budowy Maszyn, Lwów
Ukraine

Zbadano wpływ zmiennego przekroju belek i wałów wspornikowych oraz wpływ masy skupionej, zamocowanej na ich końcach na podstawową część drgań giętnych. Rozpatrzono belki w kształcie klina liniowego i parabolicznego oraz ostrosłupa o podstawie kwadratowej, a także wał w kształcie stożka. Opracowano analityczną i numeryczną metodę określenia współczynników szeregu charakterystycznego na podstawie wzorów ogólnych otrzymanych w pracy [3]. Zaproponowano wygodne dla inżynierskiej praktyki wzory do obliczenia górnych i dolnych estymatorów podstawowej częstości drgań wymienionych belek. Podano warunki stosowalności tych wzorów. Porównanie wyników teoretycznych i eksperymentalnych po­twierdza wysoką dokładność obliczeń.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. E. FETLIS, Torsional vibration modes of trapered bars. J. Appl. Mech., 19, 220, 1962. M.

H. COBBLL Finite transform solution of the general conical contilever beams problem, Proc. 4 th Techn. Meet Soc. Eng. Sci, Raleigh, New York, 453-461, 1966, Recent Adv. Eng., 3, 1968.

J. JAROSZEWICZ, L. ZORYJ, Drgania giętne belki wspornikowej o zmiennym przekroju, Rozpr. Inżyn., 33, 4, 537-547, 1985.

Л. М. ЗОРИЙ, Об упиверсальных характеристических уравнениях в задачах коЛебаний и устойчивости упругих систем, Механика Твердого Тела, 6, стр. 155-162, 1982.

С. А. БЕРНШТЕЙН, К .К. КЕРОПЯН, Определение частот колебаний стержневых систем методом спектралыюй функции, Госстройиздат., 281 стр., Москвa 1960.