Engineering Transactions, 36, 3, pp. 389-417, 1988

Oddziaływanie Fali Podmuchowej z Dwustopniową Tamą w Szorstkim Kanale

R. Trębiński
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

E. Włodarczyk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Przeprowadzono obszerną analizę procesu oddziaływania fali podmuchowej z dwustopniową tamą umieszczoną w szorstkim kanale. Tamę modelowano układem: perforowany ekran (ekrany)-sztywna nieprzepuszczalna przegroda. Falę generowano wybuchem mieszaniny gazowej (metan + powietrze). Zbadano wpływ geometrycznych parametrów układu (stopień perforacji, odległości pomiędzy elementami tamy, odległość od strefy wybuchu) na kształt impulsu ciśnienia działającego na ostatni element tamy - sztywną nieprzepuszczalną przegrodę. W wyniku dokonanej analizy sformułowano praktyczne wnioski dotyczące parametrów konstrukcyjnych dwustopniowej tamy przeciwwybuchowej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

B. CWIĘK, E. WŁODARCZYK, E. TRĘBIŃSKI, Kierunki badań wytrzymałości i konstrukcji górniczych przeciwwybuchowych tam izolacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie, 1, 1985.

J. J. GLASS, G. N. PATTERSON, A theoretical and experimental study of shock-tube flows, JAS, 22, 2, 1955.

J. E. BEWMAN, G. B. F. NIBLETT, The passage of a plane shock wave through a wire gauze, Proc. Amer. Phys. Soc., 68, 12, 432N, 1955.

W. I. FRANKS, J. G. HALL, Collision of plane shock waves with wire screens, JAS, 24, 12, 1957.

Д. М. ВОЙТЕНКО, Взаимюдсйствuе ударной волпы и пронищаемой смепки, Вестн. МТУ, сер Математика, механика, 3, 1969.

C. G. DAIN, J. P. HODGSON, Generation of weak shock waves in shock tubes, Aeronaut. Quart., 25, 2, 1974.

Е. Ф. Жигллк, Прострейшие решения задач о взаилюдейСтвия ударных волн с про ющаемыми стенками, В сб. Газодинамика и теплообмен, вып. 4, изд, ЛГУ, Ле­нинград 1975,

Г. Л. ГРодзовский, Взаимодействие удариых волн и перфорироватых стеиок, Учен. зап. ЦАГИ, 6, 2, 1975.

Е. Н. Островский, Поглоше1ше отражетюй ударuой волны в результате взаимодействия силыюй падающей ударной, волны с перфированной преградой, Учен. зап. ЦАГИ, 6, 5, 1975.

В. Т. ГРИНЬ, А. Н. КРАЙКО, Л. Г. МИЛЛЕР, К распаду произвольного разрыва на пер фированной перегродке, ПМТФ, 3, 1981.

В. Д. ШЕВЦОВ, Взаймодействие ударных волn с проницаемой 11реградами, Вести. ЛГУ, сер. Ма!ематика, Механика, астрономия, 1982, вып. 1.

В. Е. КЛЛКОВСКИЙ, В. Н. МИНЕЕВ, Г. С. ГРИГОРЬЕВ, В. Ю. ВЕРИШИН, А. Ю. ЛОГВЕНОВ, Ослабление воздушной ударной волuы перфорuроватюйными преградами, ФГВ, 5, 1983.

С. В. ГУВЕРНЮК, М. М. СИМОНВНКО, Взаимодействие цилиндрической ударнcй волиы с тонкостеиным перфорированным экраном, ПМТФ, 6, 1985.

А. А. ГУРИИ, П. С. МЛЛЫЙ, С. К. СЛВВНКО, Удариые воздушные волны в горных выработках, Недра, Москва 1983.

Б. Е. ГВЛЬФЛНД, С. А. ГУБИН, В. Н, МИХЛЛКИН, В. А. ШАРГЛТОв, К расчету течений с детонационными волиами, Химическая физика, 3, 1984.

Б. Е. ГВЛЬФЛНД, С. А. ГУБИН, В. Н. МИХЛЛКИН, В. А. ШЛRГЛТОВ, Расчет параметров плоских воли в воздухе при детоиации газовых смесей, Химическая физика, 6, 1984.

E. WŁODARCZYK, Plane expansion of real detonation products, Closed form solutions, J. Tech. Phys., 25, 3-4, 1984.

R. TRĘBIŃSKI, E. WŁODARCZYK, Theoretical analysis of the shape of pressure pulse generated by gas mixture explosion in a channel with rough walls, J. Tech. Phys., 27, 4, 1986.

Е. Ф. Жигллко, В. Д. Шввцов, Исследование взаимодействия удариой волны с решеткой пластии, ПМТФ, 3, 1982.

W. JUNGOWSKI, Podstawy dynamiki gazów, Wyd. Politech. Warsz, Warszawa 1969.

С. К. Годунов и др., Численное решеJШе многомерных задач газовой дипамики, Наука, Москва 1976.

R. TRĘBIŃSKI, E. WŁODARCZYK, Application of S. K. Godunov's method for solving the problem of quasi-one-dimensional gas flow with a shock wave, J. Tech. Phys., 24, I, 1983.

E. WŁODARCZYK, Wybuch przestrzenny mieszaniny gazowej i jego oddziaływanie na otoczenie, Biul. WAT, 121, 1979.

Y. K. LIU, J. H. LEE, R. KNYSTAUTAS, Effect of geometry on the transl11ission of detonation through an orifice, Comb. and Flame, 56, 2, 1984.

J. H. LEE, Physics of explosions, McGill University, Montreal 1984.

Eksperymentalne badanie fal uderzeniowych generowanych wybuchem mieszaniny metanowo-powietrznej w kopalni doświadczalnej „Barbara" (nie opublikowae).