Engineering Transactions, 37, 4, pp. 715-727, 1989

Wpływ Zlokalizowanego Wewnętrznego Tłumienia na Stateczność Kolumn Obciążonych Siłą Cyrkulacyjną

S. Imiełowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Praca poświęcona jest zbadaniu wpływu zlokalizowanego wewnętrznego tłumienia na stateczność kolumn obciążonych siłą styczną do jej swobodnego końca. Umieszczony w kolumnie dyskretny nieważki węzeł, opisany modelem Kelvina-Voigta, powoduje lokalną utratę sztywności w kierunku działania siły poprzecznej. Stwierdzono destabilizujący wpływ tłumienia na stateczność kolumny. Przedstawiono przebieg zależności obciążenia krytycznego i odpowiadającej mu krytycznej częstości drgali jako funkcji położenia węzła. Wyjaśniono w jaki sposób parametry opisujące rozpatrywaną nieciągłość wpływają na zmianę kształtu krzywych charakterystycznych. Wyniki porównano z rezultatami innych prac analizujących wpływ zlokalizowanego wewnętrznego lub zewnętrznego tłumienia na stateczność kolumn obciążonych siłą cyrkulacyjną.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. ZIEGLER, On the concept of elastic stability, Advances in Appl. Mech., 4, Acad. Press Inc., New York I 956.

P. БОГАЧ, Р. ЯНИШЕВСКИЙ, Анализ и синмез колонн, пазружеииых следящими силами с мочки зрениа усмойчивосми, Успехи Механики, 3, 1985.

R. BOGACZ, O. MAHRENHOLTZ, On the optimal desing of viscoelastic structures subjected to circulatory loading, Optimization methods in structural desing, Wissenschaftsverlag, 281-288, 1983.

R. BOGACZ, O. MAHRENHOLTZ, Modal analysis in application to desing of inelastic structures subjected to circulatory loading, Proc. Euromech 174 Colloquim on Inelastic Structures under Variable Loads, Palermo, ltaly 1983.

R. BOGACZ, O. MAHRENHOLTZ, On stability of column under circulatory load, Arch. Mech., 38, 3, 281-287, 1986.

A. NIESPODZIANA, Obszary niestateczności hybrydowych modeli kolumn obciążonych silą śledzącą, Materiały XII Sympozjum „Drgania w układach fizycznych", Poznań-Błażejewko 1986.

R. BOGACZ, SZ. IMIEŁOWSKI, Stateczność kolumn ze zlokalizowaną nieciągłością przemieszczeń obciążonych silą cyrkulacyjną, Prace IPPT PAN, 1-15, 6/1988.

R. BOGACZ, SZ. IMIEŁOWSKI, Stateczność kolumn z węzłem obrotowym lub przesuwnym poddanych obciążeniom cyrkulacyjnym, Materiały XXVlll Sympozjum PTMTiS „Modelowanie w mechanice”, Beskid Śląski 1989.

E. C. PESTEL, F. A. LECKIE, Matrix methods in elastomechanics, Me. Graw-Hill Book Company, New York 1963.

A. GAJEWSKI, On the destabilizing effect in a non-conservative system With slight internal and external damping, Proc. Vibr. Probl., 13, 2, 187-190, 1972.

A. GAJEWSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Wpływ jednoczesnego niejednorodnego tarcia wewnętrznego i zewnętrznego na stateczność układów niekonserwatywnych, Mech. Teor. Stos., 10, 1, 127-142, 1972.

А. П. СЕИРАНИЯН, Парадокс десмибилизации и кршперии колебамельной усмойчивосми, Инст. Пробл. Мех. АН СССП, Препринт Но. 301, Москва 1987.

Н.В.БАНИЧУК, А.С.БРАТУСЬ, А.Д.МЫШКИС, Анализ смабилизируюших зфекмов малозо демафированиа в иеконсервамивных сисмемах с конечным числом смеиеней свободы, Инст. Пробл. Мех. АН СССП, Препринт 312, Москва 1987.