Engineering Transactions, 37, 1, pp. 151-174, 1989

Modelowanie Powstawania Odłamów i Zderzeń Wielokrotnych w Prętach Sprężysto-Kruchych na Rozciąganie

G. Bąk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Z. Szcześniak
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

W pracy analizowano powstanie odłamów i zderzenia wielokrotne prętów odcinkowo jednorodnych z uwzględnieniem procesów falowych. Wykorzystano model dyskretnych składający się z mas skupionych połączonych sprężynami. Podano ogólne zasady podziału modelu wyjściowego na fragmenty i określono zasady zderzenia tych fragmentów. Zastosowanie metody zilustrowano przykładami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. DŻYGADŁO, S. KALISKI, L. SOLARZ, E. WŁODARCZYK, Drgania i fale w ciałach stałych, PWN, Warszawa 1966.

Х. А. РАХМАТУЛИН, И. А. ДЕМЯНОВ, Прочкосмь при инмексивних крамковременных наsрузках, Фнз. Мат. Изд., Москва 1961.

О. Д. АЛИМОВ, В. К. МАНЖОСОВ, В. Е. ЕРЕМЯНЦ-УДАР, Роспрасмранение валн ъеформаций в уъарных сисмемах, Нзд. Наука, Москва 1985.

CZ. RYMARZ, Numeryczne algorytmy obliczenia niestacjonarnych procesów falowych w sprężystych jednowymiarowych ośrodkach warstwowych, Biul. WAT, 1, 233, 1972.

G. BĄK, Z. SZCZEŚNIAK, Metoda modelowania dyskretnego jednowymiarowych procesów falowych w sprężystych warstwowych prętach niepryzmatycznych, Rozpr. Inżyn., 35, 2, 1987.