Engineering Transactions, 11, 4, pp. 611-634, 1963

Przykłady Obliczenia Krzywych Nośności Granicznej

M. Wnuk
Politechnika Krakowska
Poland

This paper is devoted to effective determination of the limit load of bars of various forms of the cross-section often met with in engineering practice. In particular are treated profiles having the form of a regular triangle, square, hexagon, any regular polygon, circle, ellipse, circular ring circle with a circular hole, square with central circular hole (drills for oil pits) thin walled structures with constant wall thickness (closed, such as box beams, and open).
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. GALOS, M. ŻYCZKOWSKI, Analityczne określenie nośności granicznej prętów skręcanych (w przygotowaniu do druku).

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[S] [in Russian]

M.A. SADOWSKY, A principle of maximum plastic resistance, J. Appl. Mech., June 1943.

M.A. SADOWSKY, An extension of sand-heap analogy in plastic torsion applicable to cross sections having one or more holes, J. Appl. Mech., Dec. 1941, 166-168.

M. WNUK, Stan graniczny pręta jednocześnie skręcanego i rozciąganego przy dowolnym kształcie przekroju, Rozpr. Inżyn., 3, 10 (1962).

M. WNUK. Wymiarowanie prętów jednocześnie skręcanych rozciąganych w oparciu o teorie nośności granicznej, Arch. Bud. Masz., 2, 10 (1963).

M. ŻYCZKOWSKI, Przypadek jednoczesnego rozciągania i skręcania pręta o przekroju kołowym w zakresie sprężysto-plastycznym, Rozpr. Inżyn., 2, 3 (1955).

M. ŻYCZKOWSKI, Begriff der Konstruktionsansträngung und die Berechnungsbeispiele, referat wygłoszony na Konferencji GAMM, Würzburg 1961.

M. ŻYCZKOWSKI, Powierzchnie graniczne W teorii wytedenia, Rozpr. Inż., 4, 9 (1961).