Engineering Transactions, 20, 2, pp. 153–165, 1972

Rozwiązania Równań Różniczkowych n-tego Rzędu Występujących w Mechanice

K. Wierzcholski
Wyższa Szkoła Inżynierska, Kielce
Poland

The paper discusses the solution of linear n-order differential equations in which variable· coefficients are polynomials. We especially consider solutions of 2-nd and 4-th order equations. which occur in mechanics.
The received results are applied to determine the bending line of the bar with a variable moment of inertia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

N. J. ACHIEZER, Teoria aproksymacji funkcji, PWN, Warszawa 1957.

S. BANACH, Mechanika, PWN, Warszawa 1956.

G. M. FICHTENHOLTZ, Rachunek różniczkowy i całkowy [tłumaczenie z rosyjskiego], 3, PWN, Warszawa 1966.

Cz. GINALSKI, O pewnym uogólnieniu trygonometrii, Zeszyty Naukowe Politechniki Często­chowskiej, nr 31, Nauki Podstawowe, z. 7, 1964.

Cz. GINALSKI, Pewne uogólnienie funkcji hiperbolicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 44, Nauki Podstawowe, z. 9, 1968.

T. IWIŃSKI, Uogólnione równanie n-tego rzędu Riccatiego drugiego rodzaju. Zastosowanie w teorii sprężystości, Rozpr. Inżyn., 9, 3, 1961.

T. IWIŃSKI, Zastosowanie transformacji Laplace'a i funkcji schodkowych w teorii belek o zmiennej sztywności, Rozpr. Inżyn., 12, 3, 1964.

L. JEŚMIANOWICZ, J. ŁOŚ, Zbiór zadań z algebry wyższej, PWN, Warszawa 1966.

A. KACNER, Zginanie, stateczność i drgania prętów o zmiennym przekroju, Rozpr. Inżyn., 9, 3, 1961.

A. KACNER, Bending of plates with variable thickness, Arch. Mech. Stos., 13, 3, 1961.

S. KALISKI, Stateczność udarowa pręta, Biuletyn WAT, Warszawa 1960.

E. KAMKE, Dijjerenzialgleichungen, VEB, Leipzig 1959.

Z. KĄCZKOWSKI, Płyty, PWN, Warszawa 1968.

W. KNESCHKE, Differenzialgleichungert und Randwert Probleme, II, VEB, Leipzig 1966.

K. KNOPP, Szeregi nieskończone [tłumaczenie z niemieckiego], PWN, Warszawa 1956.

Z. KORDECKI, Wyboczenie prętów smukłych przy krótkotrwałym obciążeniu, Rozpr. lnżyn., 12, 2, 1964.

E. KRYNICKI, Zginanie i wyboczenie ram złożonych z prętów o liniowo zmiennej wysokości przekroju poprzecznego, Arch. Inżyn. Ląd., 11, 3, 1965.

F. LEJA, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1963.

L. A. LUSTERNIK, W. I. SOBOLEW, Elementy analizy funkcjonalnej, PWN, Warszawa 1959;.

Z. MAZURKIEWICZ, Wyboczenie prętów o zmiennej sztywności zginania, Rozpr. lnżyn., 13, 3,, 1965.

Z. MAZURKIEWICZ, Wyboczenie pręta o zmiennym przekroju poprzecznym, Arch. Inżyn. Ląd., 6, 4, 1960.

A. MOSTOWSKI, M. STARK, Elementy algebry wyższej, PWN, Warszawa 1963.

A. NALESZKIEWICZ, Zagadnienia stateczności sprężystej, PWN, Warszawa 1953.

[in Russian]

A. SAŁUSTOWICZ, Neue Anschauurtgen Uber den Spannungs und Formiinderungs Zustand im· Gebirge in der Nachbarschaft bergmiirinischer Hahlriiume, Akademie Verlag, Leipzig 1958.

A. SAŁUSTOWICZ, Mechanika górotworu, PWN, Kraków 1953.

[in Russian]

R. SOLECKI, Układy kratowe i powierzchniowe, PWN, Warszawa 1964.

R. SOLECKI, Drgania swobodne belki prostokątnej o parabolicznie zmiennej wysokości, Inżynieria i Budownictwo, 8, 1958.

W. W. STIEPANOW, Równania różniczkowe [tłumaczenie z rosyjskiego], PWN, Warszawa 1964.

F. SZELĄGOWSKI, W sprawie stateczności prętów o zmiennym momencie bezwładności, Dodatek do nr 45 Przeglądu Technicznego, Warszawa 1927.

S. TIMOSHENKO, Teoria płyt i powłok, PWN, Warszawa 1966.

S. TIMOSHENKO, Teoria stateczności sprężystej, PWN, Warszawa 1966.

M. ŻYCZKOWSKI, Wpływ ciężaru własnego na pełzające wyboczenie prętów, Rozpr. lnżyn., 12,. 3, 1966.