Engineering Transactions, 21, 3, pp. 507–532, 1973

Stateczność Niejednorodnej, Grubościennej Rury Poddanej Skończonym Odkształceniom

K. Regiński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

On the basis of the kinetic criterion of instability, the equation of equilibrium of a nonhomo-geneous, axially symmetric body has been derived. The problem of determination of the critical strains is then reduced to a linear, self-adjoint boundary value problem which is solved numerically, The conditions of stability loss are analyzed, depending on various geometric and material parameters of the body.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E. W. WILKES, On the stability of d circular tube under end trust, Quart. J. Mech. and Appl. Math., 8, 1, 88-100, 1955.

A. E. GREEN, J. M. SPENCER, The stability of a circular cylinder under finite extension and torsion, J. Math. and Phys., 37, 4, 316-338, 1959.

Z. WESOLOWSKI, The axially symmetric problem of stability loss of an elastic bar subject to tension, Arch. Mech. Stos., 15, 3, 383-395, 1963.

B. DUSZCZYK, Stateczność grubościennej rury obciążonej ciśnieniem zewnętrznym, Rozpr. Inż., 15, 2, 311-321, 1967.

B. DUSZCZYK, Stateczność pełnego walca obciążonego ciśnieniem hydrostatycznym, Mech. Teor, i Stos., 5, 4, 401-409, 1967.

A. E. GREEN, R. S. RIVLIN, R.T. SHIELD, General theory of small elastic deformations super-posed on finite elastic deformations, Proc. Roy. Soc., A211, 128-154, 1952.

A. E. GREEN, W. ZERNA, Theoretical elasticity, Oxford 1954.

GUO ZHONG-HENG, W. URBANOWSKI, Stability of non-conservative systems in the theory of elasticity of finite deformations, Arch. Mech. Stos., 15, 2, 309-321, 1963.

C. TRUESDELL, W. NOLL, The non-linear field theories of mechanics, Encyclopedia of Physics, Vol. III/3, Springer Verlag, Berlin 1965.

J. SAMBORSKI, Stateczność niejednorodnego walca przy skończonych odkształceniach, Praca doktorska, Warszawa 1970.

A. E. GREEN, J. E. ADKINS, Large elastic deformations and non-linear continuum mechanics, Oxford 1960.

J. MACZYŃSKI, Dwie procedury typu Rungego-Kutty dla całkowania układów równań różniczkowych zwyczajnych, Prace COPAN, 5, 1970.

L. COLLATZ, Metody numeryczne rozwiazywania równań różniczkowych, Warszawa 1960.

E. ZLATANOWA, Pewne zagadnienia stateczności i sztywności wstępnie sprężonych elementów sprężystych, Praca doktorska, Warszawa 1970.