Engineering Transactions, 21, 3, pp. 377–411, 1973

Identyfikacja Układów Mechanicznych o Członach Lepkosprężystych

E. Kamiński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

The presented paper is related to a former publication [9] by the author. The introduction contains a discussion of the know procedures of general and complete identification, in the cases of deterministic and random excitation; next, a new variant of identification is presented, based on the principle of separation of principal vibration modes. This method enables us to determine the values of coefficients of the equations of motion of the object, also in the case when it contains viscoelastic elements.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. E.D. BISHOP, G. M. L. GLADWELL, An investigation into the theory Phil. Trans. of the Roy. Soc. London, A, of resonance testing, 255, 241-280, 1963.

W. BOGUSZ, Inverse problem of nonlinear periodical vibrations, III Konf. über nichtlin. Schwing., Berlin 1964. (Abhandl. der DAW, Klasse für Math., Phys. und Technik, Nr 1, Akademie Verlag, 1965).

M. BOSSAK, Teoretyczne i doświadczalne opracowanie metody wyznaczania dynamicznych własności konstrukcji, praca doktorska, Polit. Warszawska 1969.

T.K. CAUGHEY, Classical normal modes in damped linear dynamic systems, Trans. of the ASME, Series E, J. Appl. Mech., 27, 1, 1960.

R. CHMURY, Identyfikácia pohybovych rovnic mechanickych sustay typu turbinového podlozia, a kmitanie pruzne ulozenych rotorov, praca doktorska, UMS-SAV Bratislava, 1968.

O. L. DAVIS, The design and analysis of industrial experiments, Oliver and Boyd, 1954. 7. W. JEDRUCH, Iteracyine metody identyfikacji parametrów liniowych obiektów dynamicznych, PAK Nr 10, 1967.

E. KAMINSKI, Testing of a vibratory impact device, Proc. Vibr. Probl., 2, 3(7), 1961. 9. E. KAMINSKI, Tłumienie układów mechanicznych za pomocą cieczy lepkosprężystych, Rozpr. Inżyn. [w druku].

E. KAMIŃSKI, Badanie impedancji mechanicznej kończyny górnej, prace IPPT, Nr 44/1970.

E. KAMIŃSKI, Identyfikacja układów mechanicznych z członami lepkosprężystymi, Prace IPPT, Nr 37/1971.

E. KAMIŃSKI, W. NADOLSKI, S. ZIEMBA, Cele i metody współczesnej diagnostyki drganiowej maszyn, Arch. Bud. Maszyn, 19, 2, 1972.

V. KLEIN, Stanoveni parametru lineárni soustavy z vÿsladku méreni, IV Konf. Dyn. Maszyn, Kraków 1965.

V. KOCKA, Závislost vysledku reseni inversniho problému dynamiky na jeho matematické formulci, Strojnicky casopis, 5, 1966.

T. KOŃCZAK, M. MIKOŁAJCZAK, J. OSIECKI, Budowa dyskretnego przestrzennej konstrukcji prętowej na przykładzie modelu dynamicznego złożonej ramy pluga wielokorpusowego, Arch. Bud. Maszyn, 16, 2, 1969.

A. A. KRASOWSKI, G. S. POSPIEŁOW, Podstawy automatyki i cybernetyki technicznej, WAT, 1965.

P. KRZYWOREKA, T. SEUSZKIEWICZ, M. SZYPER, Praktyczne aspekty identyfikacja, PAK. Nr 10, 1967.

R. KULIKOWSKI, Nonlinear dynamic identification, III Konf. über nichtlin. Schwingungen, Berlin 1964, Arkad. Verlag, 2, 424, 1966.

K. MAŃCZAK, J. MILCZARSKI, Przyrządy do pomiaru charakterystyk częstotliwych, Arch. Autom. Telem., 5, 2, 1960.

K. MAŃCZAK, Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania, PAK Nr 10, 1967.

K. MAŃCZAK, Identyfikacja procesów, Skrypt OPT-NOT, Warszawa 1969/1970.

J. OSIECKI, S. ZIEMBA, Podstawy pomiarów drgań mechanicznych, PWN, 1968.

J. OSIECKI, The construction of discrete vibrating model and the existence of weak couplings in the practical analysis of mechanics dynamics, Zag. Drgan Niel., Nr 10, 1969.

B. W. PAWLOW, Badania diagnostyczne w technice, WNT, 1967.

PRODERA, Socéité de Production et de Developpmeent Radio Electrique, Paris, Katalogi «Vibrations».

L. PUST, The determination of complex receptance matrix by means of model studies, Zbornik referatov VI Konf, o dynamike strojov, Bratislava-Smolenice, CSAV, 1970.

S. RABIEJ, Badanie charakterystyk dynamicznych układów metodami korelacyjnymi na przykładzie niektórych układów automatycznej regulacji, Polit. Warszawska, 1969.

R. M. ROSENBERG, Normal modes of nonlinear dual-mode systems, Trans. of the ASME, Series E, J. Appl. Mech., 27, 1, 1960.

J. SEIDLER, Podstawowe problemy teoretyczne identyfikacji, PAK Nr 10, 1967.

J. SOEBERG, Real time analysis, Techn. Rev., Brüel and Kjaer, Nr 4, 1969.

SOLARTRON, Transfer Function Analyzer, Leaflet No S. S. A/2.

W. W. SOŁODOWNIKOW, Dynamika statystyczna liniowych układów sterowania automatycznego WNT, 1964.

W. SZEMPLIŃSKA-STUPNICKA, Normal modes of a non-linear two-degree of freedom system end their properties, Arch. Bud. Masz., 10, 35-36, 1963.

W. SZEMPLIŃSKA-STUPNICKA, On the normal coordinates in an analysis of steady-state forced vibrations of non-linear multiple-degree-of-freedom system, Arch. Mech. Stos., 21, 5, 1969.

M. SZYPER, P. KRZYWOREKA, Deterministyczne klasyczne metody identyfikacji, PAK Nr 10, 1967.

G. DE VRIES, C. BEATRIX, Les procédés généraux de mesure des caracteristiques vibratoires des structures linéaires faiblement amorties, Progress in Aeronautical Sciences, 9, 1968.

J. WICHER, S. ZIEMBA, Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych układów znajdujących się pod wpływem wymuszeń losowych, Prace IPPT Nr 18, 1967.

J. WICHER, S. ZIEMBA, On a certain approximate method for determining optimum dynamic characteristics of a linear system, Nonl. Vibr. Probl., Nr 10, 1969.

J. WICHER, S. ZIEMBA, Zastosowanie wielomianów Laguerre'a do przybliżonego wyznaczania charakterystyk dynamicznych, Sbornik V Konf. Dynamika strojov, CSAV, 1968.

J. WICHER, Modyfikacja metody linearyzacji statystycznej do eksperymentalnego badania własności dynamicznych nieliniowych układów mechanicznych, praca doktorska, IPPT-PAN, 1970.

J. WICHER, Identyfikacja nieliniowego układu mechanicznego o wielu stopniach swobody znajdującego się pod działaniem wymuszeń przypadkowych, Symp. «Metody statystyczne w mechanice», PTMTS oddz. Gliwice, 1970.

Praca zbiorowa, Wstęp do badań drgań liniowych układów mechanicznych, Polit. Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa, Przegląd prac - seria Miernictwo, Nr 1, 1967.

T, А, Гевондяя, Л. T, Киселев, Приборы для измерения и регистрации колебаний, Матгоз Москва.

Ю. И. Иортц, Виброметрия, Гос. йзф. маш, лйт. Москва.

А. А. Кардашев, Л. В. Карнюшйн, Определение параметров системы по экспериментальным {заданным) частотным характеристикам, Автом. й телемех., 19, 4, 1958.

Г. М. Монастыршйн, Обработка жерепимеиталных частотных характеристик, Автом, и шелемех., 21, 3, I960.