Engineering Transactions, 23, 3, pp. 501-513, 1975

Metody Szacowania Dystrybuanty Nośności Płyt o Losowych Momentach Granicznych

K. Doliński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

Chcąc określić prawdopodobieństwo awarii płyty sztywno-plastycznej musimy znać rozkład prawdopodobieństwa nośności granicznej. Jednakże zależność funkcyjna pomiędzy momentami granicznymi a obciążeniem granicznym, wyznaczonym na przykład z teorii załomów, jest na tyle skomplikowana, ze dokładne wyznaczenie dystrybuanty jest bardzo pracochłonne i wymaga często obliczeń numerycznych. W pracy udowodniono dwa twierdzenia, które przy wykorzystaniu aproksymujących funkcji pomocniczych dają możliwość szacowania dystrybuant dla szerokiej klasy funkcji zmiennych losowych. Stosując kombinacje liniowe losowych momentów granicznych jako funkcje aproksymujące nośność sztywno-plastycznej płyty o losowej ortotropti, oszacowano dystrybuanty mnożnika obciążenia granicznego i nie przeprowadzając skomplikowanych obliczeń uzyskano bardzo dobra zbieżność.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. FISZ, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1969.

C. A. CORNELL, Metody probabilistyczne pierwszego rzędu w Stochastyczna mechanika konstrukcji, Ossolineum, Wroclaw 1973.

A. SAWCZUK, TH. JAEGER, Grenztragfähigkeits-Theorie der Platten, Springer-Verlag, Berlin 1963.