Engineering Transactions, 23, 3, pp. 447-472, 1975

Analiza Ram z Elementów Cienkościennych

J.K. Szmidt
Politechnika Szczecińska
Poland

Udoskonalono stosowana dotychczas metodę analizy ram cienkościennych. W przekonaniu autora daje ona wyniki bardziej dokładne. Obydwie składowe ramy - elementy cienkościenne i naroża - są rozważane oddzielnie. Do elementów cienkościennych wykorzystano teorie skręcania z paczeniem Własowa. Do analizy naroży ramy o skończonych wymiarach posłużono się metoda elementów skończonych. Podano macierz sztywności elementu cienkościennego o przekroju otwartym z siedmioma stopniami swobody. Element cienkościenny może być odniesiony do dowolnego kartezjańskiego ortogonalnego układu współrzędnych. Określono również macierze sztywności elementów składowych naroża. Pokazano sposób obliczania macierzy sztywności naroża ramy. Elementy macierzy zawierają przemieszczenia członów zbiegających się w danym narożu. Badania modelowe wykazują zgodność z wynikami obliczeń otrzymanymi metodą przedstawioną w tej pracy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

J.E. GOLDBERG, Torsion of I-type and H-type beams, ASCE, Proc. 78, August 1952.

[in Russian]

[in Russian]

Z. CYWIŃSKI, Metoda iteracyina Crossa w zastosowaniu do rozwiązania skręcanych, płaskich, cienkościennych układów ramowych o przekrojach otwartych, Zesz. Nauk. Politechniki Gdańskiej, Bud. Lad., Nr. 32/V/1962.

J. RUTECKI, Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych, PAN IPPT, W-wa 1957.

J. RUTECKI, Cienkościenne konstrukcje nośne, PWN, Warszawa 1966.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

C. F. KOLLBRUNNER, N. HADIN, D. KRACINOVIC, Matrix analysis of thinwalled structures, Institute for Engineering Research, 10/1969, V. Leemann, Zürich.

O.C. ZIENKIEWICZ, Y. K. CHEUNG, The finite element method in structural and. Continuum mechanics, J, Wiley, London 1967.

S. TIMOSHENKO, J. N. GOODIER, Teoria sprężystości, Arkady, Warszawa 1962.