Engineering Transactions, 23, 2, pp. 229-238, 1975

Wpływ Procesów Dyslokacyjnych Na Inicjacje Pęknięć Zmęczeniowych w Warstwie Wierzchniej

Zofia Handziel-Powierża
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

Stanisław Żukowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W pracy przeanalizowano przyczyny powodujące wcześniejsza deformacje plastyczna warstwy wierzchniej kryształów oraz wpływ tej warstwy na umocnienie i dekohezje metali. Podano również nowy dyslokacyjny model zmęczenia materiałów uzależniający gęstość dyslokacji p od liczby cykli zmian napreżeń N oraz od maksymalnego i minimalnego naprężenia w cyklu qmax i qmin.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

A. FERRO, G. MONTALENTI, Fatigue of pure iron and of iron containing a small quantity of carbon after strain ageing, Phil. Mag., 85, 8, 105-119, 1963.

L. GOŁASKI, Badanie nad określeniem stopnia zmęczenia metali, Praca doktorska, Wrocław 1964.

[in Russian]

Z. HANDZEL, Hipoteza dekohezji mikroobjętości poddanej działaniu zmiennych napreżeń, Mech. Teor. i Stos., 4, 1971.

D. HANEMAN, Structure and adsorption characteristics of (111) and (111) surfaces of InSb cleened by ion bombardment and anneeling, J. Phys. Chem. Solids, 14, 163-168, 1960.

D. HANEMAN, Surface structures and properties of diamond-structure semiconductors, Phys. Rev., 121, 4, 1093-1100, 1961.

D. HANEMAN, Proceedings of the International Conference on Semiconductors, Prague, 962, 1961.

G. H. HOLLOMON, Rep. of 9-th Solvay Conf., Brussels, 576, 1952.

W. G. JOHNSTON and J. J. GILMAN, Dislocation multiplication in lithium fluoride crystals, J. Appl. Phys., 31, 4, 632-643, 1960.

P. KETTUNEN, Fatigue limit of body-centred iron, Phil. Mag., 100, 9, 713-717, 1963.

S. KITAJIMA, H. TANAKA, H. KAIEDA, Dislocation distribution near the surface of weakly deformed copper crystals, Trans. Japan Inst. Metals, 10, 1, 12-16, 1969.

S. KOCAŃDA, O ekstruzjach i intruzjach oraz innych zjawiskach zmieniających mikronierówności powierzchni przy obciążeniu zmiennym, Biuletyn WAT, dod. do nr 9/10, 1962.

K. KOLB, E. MACHERAUCH, Die Eigenspannungsaubildung in verforment Stählen, Archiv für das Eisenhüttenwesen, 36, 1, 9-27, 1965.

S. MENDELSON, Role of surfaces in plastic flow of NaCl single crystals, J. Appl. Phys., 33, 7, 2182-2186, 1962.

D. NEUBERT, Zur kinetik der versefzungsmultiplikation bei statischer verformung von halbeitern, Acta Met., 15, 8, 1359-1363, 1967.

[in Russian]

T. POREBSKi, Niektóre aspekty niesinusoidalnych napreżeń zmęczeniowych, Praca doktorska, Wrocław 1961.

K. SUMINO, Easy operation of dislocation sources in the surface region of crystal during plastic deformation, J. Phys. Soc. Japan, 17, 3, 454 462, 1962.

K. SUMINO and M. YAMAMOTO, Preferential plastic deformation in the surface region of Al and a-Fe single crystals, J. Phys. Soc. Japan, 16, 1, 131-132, 1961.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

M. ZAKRZEWSKI, L. GOŁASKI, O niektórych aspektach dekohezji zmęczeniowej, Arch. Hut., 12, 2, 165-169, 1967.