Engineering Transactions, 23, 1, pp. 83-98, 1975

Wpływ Podparć i Analiza Rozkładu Linii Węzłowych w Drganiach Giętnych Prętów i Płyt Walcowych

J. Ryll-Nardzewski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

Praca omawia dwa zjawiska mające duże znaczenie praktyczne w rezonansowych metodach badania materiałów. W pierwszej części pracy autor analizuje wpływ rozmieszczenia punktów podparcia i ich sztywności na częstotliwość drgań giętnych cienkiego pręta. Zbadano przypadki podparcia pręta w węzłach, na końcu próbki jak tez przypadki pośrednie. Uzyskano zgodność wyników obliczeń z rezultatami pomiarowymi. W drugiej części autor stwierdza, że średnica linii węzłowej w przypadku drugiego rezonansu drgań giętnych grubej płyty kołowej swobodnie podpartej zależy w dużym stopniu od stałych sprężystości jej kształtu. Autor porównuje wyniki obliczeń z eksperymentem i wyjaśnia przyczyny rozbieżności.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

I. W. ANANJEW, Sprawocznik po razcziotu sobstwiennych kolebanij uprugich sistiem, OGIZ, Moskwa 1964.

D. BLAY, L. BOURGAIN, G. SAMSON, Application of electro-acoustical techniques to the determination of the modulus of elasticity by a non-destructive process, Bruel Kjäer Technical Review 4, 1971.

R. Y. BODINE, Vibrations of a circular plate supported by a concentric ring of arbitrary radius, JASA, 41, 6, 1551, 1966.

S. BORSUK, Drgania własne płyt kołowych o ortotropii cylindrycznej, praca doktorska, Warszawa 1959.

BRUBL KJAER, Instructions and applications, 1964. Complet modulus apparatus type 3930.

V. KOLOUSEK, Dynamika stavebnych konstrukci, Praha 1954.

V. KOLOUSEK, Stavebni dynamika spojitych nosniku a ramovych soustav, Praha 1950.

G. MARTINCEK, Nedestruktivne dynamicke metody skusania stavebnych materialov a konstrukeji, Vydatelstvo SAV, Bratislava 1962.

G. MARTINCEK, The determination of Poisson's ratio and the dynamic modulus of elasticity from the frequencies of natural vibration in thick circular plates, J. Sound Vibr., 2, 2, 116-127, 1955.

M. Nuovo, Mesures dynamiques de constantes elastiques et anaelastiques, Consiglio Nazionale Delle Ricerche. Roma 1961.

B. PENSKO, Pomiar tłumienia w prętach o niewielkich wymiarach, Prace IPPT 17/1970.

B. PRNSKO, Ultradźwiękowe metody badan zmęczeniowych drutów i lin, Prace IPPT 34/1972.

G. W. REYLEIGH, Teoria zwuka [tłum. z angielskiego], Gosudarstwiennye Izdatielstvo Techniko-Teoreticzeskoj Literatury, Moskwa 1955.

J. RYLL-NARDZEWSKI, Automatyczna metoda wyznaczania stałej Poissona, Pomiary-Automatyka-Kontrola, 19, 12, 533-535, 1973.

J. RYLL-NARDZEWSKI, Elastometr rezonansowy. Zestaw pomiarowy do badania stałych sprężystości, Pomiary-Automatyka-Kontrola, 15, 5, 207-210, 1969.

J. RYLL-NARDZEWSKI, Zastosowanie właściwości rezonansowych płyt kołowych do wyznaczania stałych sprężystości, Prace IPPT 44/1973.

R. SOLECKI, I. SZYMKIEWICZ, Układy prętowe i powierzchniowe, Arkady, Warszawa 1964.

G. N. WATSON, Theory of Bessel functions, Cambridge 1952.

J. WEHR, Pomiary prędkości i tłumienia fal ultradźwiękowych, PWN, Warszawa 1972.