Engineering Transactions, 24, 1, pp. 161-170, 1976

Identyfikacja Parametrów Układu Napędowego

J. Wicher
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W pracy przedstawiono nowy wariant identyfikacji parametrów napędu głównego obrabiarki rozpatrywanego jako układ wielomasowy. Metoda umożliwia wyznaczenie wartości parametrów tłumienia i sztywności. Wykorzystując informacje otrzymane z charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych, zastosowano metodę analizy regresyjnej. Wyniki analizy regresyjnej układu o jednym stopniu swobody porównano z wynikami otrzymanymi innymi metodami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

K. MARCHELEK, Charakterystyka dynamiczna napędu głównego obrabiarki, Arch. Bud. Maszyn, 14, 4, 1968.

J. WICHER, Metoda gęstości widmowych do wyznaczania charakterystyk dynamicznych, Prace IPPT, 25/1972,

J. WICHER, Charakterystyki dynamiczne obrabiarek metoda gęstości widmowych, Prace IPPT, 39/1972.