Engineering Transactions, 25, 2, pp. 289-309, 1977

Obliczenia Statyczne Segmentowych Powłok Obrotowych z Żebrami

J. Błocki
Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk
Poland

Opierając się na liniowej teorii powłok cienkich, podano w pracy ogólny algorytm i program obliczania statycznego zespołu powłok obrotowych połączonych szeregowo przez pierścienie kołowe. Dla każdego segmentu powłokowego uwzględniono dowolny kształt i zmienna grubość wzdłuż południka, ortotropie materiału powłoki, ortotropie konstrukcyjna wynikającą z użebrowania zewnętrznymi lub wewnętrznymi pierścieniami kołowymi, dowolne obciążenie sitami powierzchniowymi i brzegowymi oraz sitami wynikającymi z obciążenia żeber. Opisany problem sformułowano w postaci wariacyjnej. Numeryczny algorytm poszukiwania wartości ekstremalnej oparto na zastosowaniu różnic skończonych w kierunku południkowym oraz na rozwinięciu w szereg trygonometryczny W kierunku równoleżnikowym. Program STAPOR napisano W języku ALGOL 60 i uruchomiono na maszynie cyfrowej ODRA 1204. Możliwości programu przedstawiono na przykładzie obliczeń chłodni kominowej, której górny brzeg jest usztywniony pierścieniem.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. J. FENVES i in., Numerical and computer methods in structural mechanics, Academic Press 1973.

D. BUSHNELL, Analysis of ring-stiffned shells of revolution under combined thermal and mechanical loading, AIAA J., 9, 3, 401-410, 1971,

G. COHEN, Computer analysis of asymmetrical deformation of orthotropic shells of revolution, AIAA J., 2, 5, 932-934, 1964.

A. KALNINS, Analysis of shells of revolution subjected to symmetrical and nonsymmetrical loads, ASME, S. E., 31; 467-476, 1964.

D. BUSHNELL, Analysis of buckling and vibrational of ringstiffned, Segmented shells of revolution, Int. J. Solids Struct., 6, 157-181, 1970.

D. BUSHNELL, Thin, shells in: Structural Mechanics Computer Programs, ed. by W. PILKEY, K. SACZALSKI, H. S. SCHAEFFER, Univ. Press of Virginia, Charlottesville 1974.

M. ANDERSON, M.S. FULTON, R. E. HEARD I in., Stress, buckling and vibration analysis of shells of revolution, Computer and Structures, 1, 1-2, 157-192, 1971.

V. SVALBONAS, J. KEY, Static stability and dynamic analysis of shells of revolution by numerical integration a comparison, Nuclear Eng. and Design, 27, 30-45, 1974.

J. ORKISZ, Z. WASZCZYSZYN, Metody komputerowe w teorii powłok, Cz. 1. Metoda elementów skończonych, Sympozjum na temat „Konstrukcje powłokowe. Teoria i zastosowanie", Kraków, 25-27 kwietnia 1974.

O. MATEJA, Zastosowanie maszyn cyfrowych do analizy statycznej powłok obrotowych, Arch. Inżyn. Lad., 18, 2, 209-226, 1972.

P. KONDERLA, Rozwiązanie powłoki o kształcie hiperboloidy jednopowłokowej za pomocą elementów skończonych, Arch. Inzyn. Lad., 19, 1, 181-191, 1973.

J. BŁOCKI, Obliczanie powłok obrotowych obciążonych symetrycznie metoda elementów skończonych, Opracowanie wewnętrzne, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1974.

J. GOŁAŚ, Z. KASPERSKI, Numeryczna analiza statyczna powłok obrotowych metodą elementów skończonych, Arch. Inżyn. Lad., 20, 3, 491-499, 1974.

P. KONDERLA, Nieliniowe rozwiązanie powłoki o kształcie hiperboloidy jednopowłokowej. Cz. 1. Obciążenie osiowo-symetryczne, Cz. 2. Obciążenie niesymetryczne, Arch. Inżyn. Lad., 20, 3, 501-515, 517-533, 1974.

J. GOŁAŚ, Z. KASPERSKI, Numeryczna analiza statyczna powłok hiperboloidalnych chłodni kominowych obciążonych wiatrem, II Konferencja nt. Metody komputerowe w mechanice

konstrukcji, Gdansk listopad 1975.

J. L. SANDERS, An improved first-approximation theory of thin shell, Nasa Rept. 24 June 1959.

B. BUDIANSKY, J.L. SANDERS, On the best first-order linear shell theory, Progress in Applied Mechanics, The Prager Anniversary Volume, New York, Macmillan, 129-140, 1963.

E. W. BAKER, L. KOVALEVSKY, F. L. RISH, Structural analysis of shells, McGraw-Hill 1972.

G. N. POŁOŻNY, Metody przybliżonych obliczeń, WNT Warszawa 1966.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych (rozdz. 3), Arkady Warszawa 1972.

J. BŁOCKI, Program STAPOR, Opracowanie wewnętrzne, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1976.

J. BŁOCKI, Wyniki obliczeń numerycznych powłok obrotowych programem STAPOR, Opracowanie wewnętrzne, Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk 1976.

J. GOLAS i in., Analiza stanu zgięciowego w powłokach hiperboloidalnych chłodni kominowych wysokości H=120 m do 180 m metodą elementów skończonych, praca badawczo-naukowa, WSI, Opole październik 1975.