Engineering Transactions, 25, 2, pp. 201-237, 1977

Warunki Plastyczności dla Materiałów Zbrojonych Włóknami

W. Fryze
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Z. Mróz
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Poland

Praca poświęcona jest systematycznemu wyprowadzeniu warunków plastyczności dla kompozytów zbrojonych jedna lub dwiema rodzinami włókien przy założeniu, ze zarówno osnowa jak włókna są materiałami sztywno-idealnie plastycznymi. Pomija się efekt ciągliwości poszczególnych materiałów, a tym samym takie mechanizmy zniszczenia jak pękanie włókien, czy generacja i propagacja szczelin w osnowie.
Rozważone są różne mechanizmy płynięcia dla kompozytu, tzn. jednoczesne uplastycznienie włókien i osnowy oraz plastyczne płyniecie osnowy przy jednym lub obu włóknach sztywnych.
Przyjęto, że osnowa spełnia warunki plastyczności Hubera-Misesa, Treski oraz Johansena. W pracy podano metodę wyprowadzania warunków granicznych przy użyciu funkcji dysypacji oraz podano graficzna konstrukcje stanu naprężenia w kompozycie za pomocą kół Mohra.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Clarendon Press Oxford 1950.

L. W. Hu, Modified Tresca's yield conditions and associated flow for anisotropic materials

and applications, Journal of Franklin Institute, 265, 187. 1958.

A. SAWCZUK, Linear theory of an anisotropic bodies and its applications to problems of limit analysis, Arch. Mech. Stos., 11, 541, 1959.

J. F. MULHERN, T.G. ROGERS, A. J. M. SPENCER, A continuum theory of a plastic elastic fibre-reinforced material, Int. J. of Eng. Science, 7, 2, 1969.

W. PRAGER, Plastic failure of fiber-reinforced materials, J. Appl. Mech., 36, Trans. Am. Soc. Mech. Eng., 91, Series E, Sept. 1969, 542-544.

R. H. LANCE, D. N. ROBINSON, A maximum shear stress theory of plastic failure for fiber-reintorced materials, J. Mech. Phys. Sol., 19, 49-60, 1971.

J. D. HELFINSTINE, R. M. LANCE, Yielding of fiber-reinforced Tresca material, J. Eng. Mech. Div., EM4, Ang., 649-866, 1972.

P. V. McLAUGHLIN jr., S. C. BATTERMAN, Limit behaviour of fibrous materials, Int. J. Solids Struct., 6 1357-1376, 1970.

P. V. McLAUGHLIN jr., Plastic behaviour and failure of flament reinforced materials, Int. J. Solids Struct., 8, 1299-1318, 1972.