Engineering Transactions, 28, 3, pp. 401-421, 1980

Stan Krytyczny Sprężysto-Plastycznej Powłoki w Kształcie Stożka Ściętego

J. Zielnica
Poznań
Poland

W pracy przedstawiono metodę wyznaczania obciążeń krytycznych cienkiej powłoki w kształcie stożka ściętego obciążonej równomiernym ciśnieniem, działającym na powierzchnie boczna i siłą podłużna skierowana wzdłuż tworzącej. Zakłada się, że materiał i powłoki i wymiary geometryczne są tak dobrane, że utrata stateczności może nastąpi po przekroczeniu granicy sprężystości w błonowym przedkrytycznym stanie naprężeń.
Wykorzystuje się liniowe geometryczne równania stateczności powłoki z uwzględnieniem ściśliwości materiału i przyjęciem charakterystyki umocnienia [wzór] typu liniowego. Oparto się na związkach fizycznych zarówno teorii deformacyjnej jak i teorii plastycznego płynięcia. Dla rozwiązania wyjściowego układu równań różniczkowych cząstkowych czwartego rzędu zastosowano metodę ortogonalizacja. Wprowadzenie badania warunku na moduł sieczny umożliwia analizę powłok sprężystych, sprężysto-plastycznych i całkowicie plastycznych. Analiza numeryczna zagadnienia umożliwia porównanie dwóch podstawowych teorii plastyczności zarówno dla materiału nieściśliwego jak ściśliwego.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. HOFFMAN, R. ROCHE, F. JEANPIERRE, S. GOLDSTEIN, Flambement elastique et plastique des coques, Relisation dans le systeme Ceasemt Resultants disponibles. – Comprarsion a des essais, Rev. Franc. Mec. 4, 62-63, 1977.

M. KLEIBER, Duże deformacje ciał sprężysto-plastycznych, Teoria i numeryczna analiza konstrukcji, Prace IPPT, 13, 1978.

W. C. LYONS, Elastic and plastic buckling of cylindrical shells subjected to impulsive load, Arch. Mech., 22, 1, 1970.

H. RAMSEY, Plastic buckling of a conical shell under axial compression, Int. J. Mech. Sci., 19, 5, 1977.

Z. WASZCZYSZYN, Obliczanie skończonych ugięć sprężysto-plastycznych płyt i powłok obrotowo symetrycznych, P. K., Kraków, 1970.

J. ZIELNICA, Stateczność powłoki stożkowej poza granicą sprężystości, Rozpr. Inż., 20, 3, 435-454, 1972.

J. ZIELNICA, W. OSMÓLSKI, Wyznaczanie obciążenia krytycznego cienkiej powłoki stożkowej w oparciu o teorię plastycznego płynięcia, Arch. Bud. Masz., 23, 2, 283-299, 1976.

M. ŻYCZKOWSKI, Obciążenia złożone w teorii plastyczności, PWN, Warszawa 1973.

S. JONIAK, O pewnym sposobie modelowania funkcji ugięć po utracie stateczności dla powłoki stożkowej, Arch. Bud. Masz., 20, 3, 1973.