Engineering Transactions, 27, 3, pp. 417-430, 1979

Przepływ Płaski w Przewodzie z Przegrodą Przepuszczalną Dowolnego Kształtu

J. Partyka
Instytut Mechaniki Górotworu, Kraków
Poland

Rozważany jest płaski i ustalony przepływ między równoległymi ściankami połączonymi ze sobą pojedynczą przegrodą przepuszczalną dowolnego kształtu. Wyprowadzono równania przepływu uwzględniające typ i kształt przegrody oraz niejednorodność prędkości daleko przed przegrodą.

Do rozważań przyjęto równanie Eulera. Z równań tych, po uprzednim ich zlinearyzowaniu, otrzymano dwa układy równań liniowych, z których jeden opisuje przepływ na lewo, a drugi zaś na prawo od przegrody. Powyższe układy równań powiązano ze sobą zależnościami zapewniającymi zgodność ciśnienia i składowych prędkości na przegrodzie. Zasadnicze rozważania prowadzone są dla zlinearyzowanych warunków zgodności.

Praca zawiera uogólnienie teoretycznych wyników, dotyczących przepływu płaskiego przez przegrodę przepuszczalną, w przewodzie o równoległych ściankach. Uogólnienie polega na uwzględnieniu zmiany kierunku prędkości płynu na przegrodzie oraz na uwzględnieniu przypadków, gdy przegroda jest umieszczona skośnie w stosunku do osi kanału i nie jest płaska.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G.I. TAYLOR, G. K. BATCHELOR, Quart. 1 Mech. Appl. Math, 2, 1, 1949.

J. M. BONNEVILLE, D. B. HARPER, An analysis and investigation of two-dimensional flow through wire screens, M. S. Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1951.

S. L. BRAGG, W. R. HAWTHORNE, J. Aero. Sci. 17,243, 1950.

J. W. ELDER, Steady flow through non-uniform gauzes of arbitrary shape, I, Fluid Mech. 5, 355-368, 1959.

Y. L. LAU, W. D. BAINES, Flow of stratified fluid through curved screens, J. Fluid. Mech. 33. 4, 721-738, 1968.

J. K. KOO, D. F. JAMES, Fluid flow around and through a screen, J. Fluid. Mech. 60, 3, 513-538, 1973.

P. KUKOWSKI, I. SZAFRANKOWSKA, Plaski przepływ przez przegrodę przepuszczalną w przewodzie o ściankach równoległych, Il Krajowa Konferencja Mechaniki Cieczy i Gazów, Gdansk 1976.

S. M. GORLIN, I. I. SLEZINGER, Aeromechaniczaniczeskije izmierenija. Nauka, Moskwa 1964.