Engineering Transactions, 27, 2, pp. 285-301, 1979

Zagadnienie Stateczności Dynamicznej Powłoki Stożkowej. Wprowadzenie Podstawowych Równań

F. Twardosz
Instytut Mechaniki Technicznej, Poznań
Poland

W pracy zajęto się wyprowadzeniem równań stateczności dynamicznej powłoki w kształcie stożka ściętego przy założeniu, ze materiał powłoki wykazuje własności tłumiące. Określono granice podstawowych obszarów stateczności i rozważono drgania tłumione o niskiej częstości wywołane okresowo zmiennymi silami osiowymi oraz równomiernym zewnętrznym obciążeniem hydrostatycznym. Rozważania oparte są na liniowych związkach geometrycznych i hipotezie Love'a-Kirchhofa. Powłoka jest cienka i swobodnie podparta na krawędziach.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Drgania i fale, red. S. KALISKI, PWN, Warszawa 1966.