Engineering Transactions, 28, 2, pp. 289-296, 1980

Harmoniczne Drgania Wymuszone Warstwy Termo-Piezoelektrycznej

K. Majorowska-Knap
Filia Politechniki Warszawskiej w Połocku, Płock
Poland

W pracy rozważa się zagadnienie drgań wymuszonych warstwy termo-piezoelektrycznej, spowodowanych harmonicznymi w czasie zmianami temperatury i potencjału elektrycznego na powierzchniach ograniczających. Rozwiązanie uzyskuje się przy założeniu zależności temperatury i potencjału elektrycznego jednie od zmiennej x2 i czasu t.

Full Text: PDF

References

W. NOWACKI, Dynamiczne zagadnienia termosprężystości, PWN, Warszawa 1966.

R. D. MINDLIN, On the equations of motion of piezoelectric crystals, Problems of Continuum Mechanics SIAM, Philadelphia, Pennsylwania 1961.

I. F. NYE, Physical properties of crystals, The Clarendon Press, Oxford 1960.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland