Engineering Transactions, 28, 2, pp. 177-189, 1980

Nośność Rozdzielcza Statycznie Niewystarczalnych Układów Prętowych z Materiału Asymptotycznie Idealnie Plastycznego

K. Szuwalski
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

Nie zawsze statycznie niewyznaczalny układ prętowy wykonany z materiału idealnie sprężysto-plastycznego ulega zniszczeniu wskutek zamiany w mechanizm. W przypadku niejednorodnego stanu odkształcenia w prętach może wystąpić zjawisko dekohezji wskutek ograniczonej wielkości możliwego wydłużenia prętów. Ten sam efekt może wystąpić również w przypadku pewnych materiałów asymtotycznie idealnie plastycznych. W pracy rozważono takie układy z uwzgędnieniem ciężaru własnego prętów oraz zmiany przekroju w prętach zbieżnych. Niejednoznaczności pojawiające się w rozwiązaniu zbadano przy zastosowaniu uogólnionych szeregów potęgowych. Wyniki porównano z uzyskanymi na podstawie kryterium ograniczonych odkształceń. Sformułowano warunek dalszej pracy układu po pierwszej dekohezji i podano przykład.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

I. DATSKO, Material properties and manufacturing process, New York 1966.

W. PRAGER, On isotropic materials with continuous transition from elastic to plastic state, Proc. V-th Int. Congr. Appl.. Mech. 234-237, 1938.

W. PRAGER, Discontinuous fields of plastic stress and flow, Proc. Sec. U.S. Congr. Appl. Mech., 21-34, 1955.

E. M. SHOEMAKER, Some paradoxes associated with elastic-plastic limit load analysis, Arch. Mech. 20, 4, 1968.

E. M. SHOEMAKER, On velocity discontinuities in elastic-plastic boundary value problems, Arch. Mech, 26, 327-331, 1974.

K. SZUWALSKI, M. ŻYCZKOWSKI, On the phenomenon of decohesion in perfect plasticity, Int. J. Solids Structures, 85-98, 1973.

A. YLINEN, A method determining the buckling stress and required cross-sectional area for centrally loaded straight columns in elastic and inelastic range, Mem: Ass. Int. Ponts. Charp. 16, 529-550, 1956.

M. ŻYCZKOWSKI, K. SZUWALSKI, Decohesive carrying capacity in thermal stress problems. Trans. 3-rd Int. Cong. Structural Mechanics in Reactor Technology, 5, part L, paper L 3/4, London 1975.