Engineering Transactions, 29, 3, pp. 371-377, 1981

Zderzenie Ukośne Kuli z Nieruchomą Przegrodą

J. Lewiński
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

W pracy zaproponowano nową definicję współczynnika restytucji prędkości stycznych, Przedstawiono badania, które potwierdziły poprawność rozważań teoretycznych oraz umożliwiły wyz-znaczenie wielkości charakteryzujących zderzenie ukośne: współczynnik restytucji prędkości normalnych i stycznych oraz dynamiczny współczynnik tarcia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. GRYBOŚ, Teoria uderzenia w dyskretnych układach mechanicznych, PWN, Warszawa 1969.

J. G. PANOWKO, Wwiedenie w teoriu mechaniczeskogo udara, Nauka, Moskwa 1977.

P. A. ENGEL, lmpact wear of materials, Elsevier New York 1976.

R. D. MINDLIN, H. DERESIEWICZ, Elastic spheres in contact under varying oblique forces, J. Appl. Mech, 75, 1953.

N. MAW, J. R. BARBER, I. N. FAWCETI, The oblique impact of elastic spheres, Wear 38, 1976.

W. GOLDSMITH, lmpact, the theory and physical behaviour of colliding solids, London 1960.

J. LEWIŃSKI, Analiza podstawowych problemów mechaniki procesu rozdrabniania ciał kruchych w kruszarkach uderzeniowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 1979.