Engineering Transactions, 29, 2, pp. 229-238, 1981

Pierscieniowy Stempel na Warstwie Poprzecznie Izotropowej z Dowolnymi Warunkami na Brzegu Dolnym

B. Rogowski
Instytut Inżynierii Budowlanej, Politechnika Łódzka, Łódź
Poland

Rozpatrzono zagadnienie sprężystego kontaktu dla warstwy poprzecznie izotropowej, spoczywającej na dwuparametrowym podłożu Winklera, w którą wciskany jest sztywny pierścieniowy stempel o dowolnej podstawie spełniającej warunki osiowej symetrii. Mieszane zagadnienia brzegowe napisano w postaci potrójnych równań całkowych, które następnie zredukowano do równania całkowego Fredhohna pierwszego rodzaju. To ostatnie zostało zastąpione układem czterech równań całkowych Fredholma drugiego rodzaju względem czterech funkcji wyznaczających poszukiwane rozwiązanie, wygodnym przy iteracyjnej metodzie.
Podano wzory dla normalnych naprężeń kontaktowych i siły działającej na stempel oraz iteracyjne rozwiązanie dla przypadku pierścieniowego stempla o płaskiej podstawie i grubej warstwy.


Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Н. Н. ЛЕБЕДЕВ, И. С. УФЛMRЯ, Осесимметрuчнал задача длл упругого слоя, ПММ, 22, 320, 1958.

В. М. А. АЛЕКСАНДРОВ, И. И. ВОРОВИЧ, Одейcтвии штампа на упругий слой конечной тащииы, №ММ, 24, 323, 1960.

A. N. ENGLAND, A punch problem for a transversely isotropic layer, Proc. Camb. Phil. Soc., 58, 537, 1962.

I. M. KIZYMA, W. B. RUDNICKI, Osiowo-symetryczne zagadnienie kontaktowe dla poprzecznie izotropowej warstwy z uwzględnieniem naprężeń stycznych w obszarze kontaktu, Rozpr. lnżyn., 21, 55, 1973.

R. S. DHALIWAL, Punch problem for an elastic layer overlying an elastic foundation, Int. J. Engng. Sci., 8, 273, 1970.

R. S. DHALIWAL and I. S. RAU, The axisymmetric Boussinesq problem for a thick elastic layer under a punch o arbitrary profile, Int. J. Engng. Sci., 8, 843, 1970.

R. S. DHALIWAL and B. M. SINGH, Annular punch on an elastic layer overlying an elastic foundation, Int. J. Engng. Sci., 15, 263, 1977.

B. ROGOWSKI, Funkcje przemieszczeń dla ośrodka poprzecznie izotropowego, Mech. Teor. i Stos., 13, 69, 1975.

В. С. ГУБЕНКО, В. И. МОССАКОВСКИЙ, Давление осесимметриметричного кольцевого шmaмna на упругое полупространство, ПММ, 24, 334, 1960.